cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

FORUM
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Kayıp Parola?
TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 3
BAŞLIK: TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !..
#832
TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. 12 Yıl, 6 Ay önce Karma: 2  
Saygıdeğer Arkadaşlarım,

TEMAD , bilindiği gibi 16.06.1983 gün ve 2847 Sayılı Kanun gereğince kurulmuş ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden sayılan bir sivil toplum kuruluşudur, yasada ; Bu derneklere yardım yapılabilmesi için ayrıca Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine ödenek konulabilir der. Her ne kadar STK olsak da Derneğimizin özel yasa ile kurulan ve Tüzüğünde değişebilecek her hangi bir maddenin bile ilgili bakanlığın onayına bağlı olan bir dernek olduğunu unutmayalım.Kamu binasından bedelsiz faydalanabilen,kuruluş amacı olan kendi toplumunun sorunlarının çözümü doğrultusunda değil , kamunun yararına faaliyet gösterecek bir STK'nın sivil olup olamayacağını ise Sayın Savcı kendi köşesinde çok güzel bir şekilde açıklamıştır.Bu gerçekler ışığında tüzük maddelerinde yapılacak değişikliklerin bile sorunlarımızın çözümüne etkin bir fayda sağlayamayabileceğini ,buna rağmen çalışmalar yaptığımızı ;sorunlarımızın asıl çözümünün derneğimizi özel yasa ile kurulan bir dernekten çıkararak gerçek bir STK olmasından geçtiğini, bunun değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

TEMAD Tüzüğü'müzün ; çağdaş,ilkeli STK'na , demokratik ortama, çok sesli katılımcılığa ve paylaşımcılığa uygun olması amacıyla bazı arkadaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda değişmesi,böylece derneğimizi hantal yapısından kurtarılması gerektiğini düşünerek, bir kısım maddeleri üzerinde kuvvetler dengesini de gözeterek çalışmalar yaptık. Derneğimizin bundan sonraki yapılacak seçimlere mevcut tüzüğün bazı maddelerinin mutlaka yeniden düzenlenip kabul edildikten sonra yapılmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.Bu çalışmalarımızı yaklaşık 3 ay önce bir çok TEMAD Şubemizle paylaştık ;Kasım 2008 yılında yapılan Dernek Büyük Genel Kurulunda Tüzük değişikliği için Olağanüstü Tüzük Kurultayı yapılması yönünde karar alınmasına rağmen ne yazık ki bu güne kadar hiçbir şubeden tüzük değişikliği konusunda etkin bir açıklamada bulunulmadı,ya da bizler fark edemedik.

TEMAD Yönetimi'nin Tüzük Kurultayını yapmak gibi bir amacının olmadığını sanırım hepimiz tahmin edebiliyoruz ; ancak ne gariptir ki bu yönde bazı şubelerimizin bir çalışma içinde olduğunu bilsek de genel olarak şubelerimizin ve yetkili delegelerin de çoğunluğunun bir uğraş verdiğini göremiyoruz. Bu konuda sesli düşünen sadece site üyelerimiz arasında da olan az miktardaki delege arkadaşlarımızdır.

TEMAD Bornova Şube Başkanı'mızın sitemizin mesaj panosundaki iletisini ve Sayın Hüseyin Savcı'nın Köşesi'ndeki Tüzük Kurultayı başlıklı yazısını okuyunca bu görevin de yine www.emekliassubaylar.org sitesinin; ilkeli, katılımcı ve paylaşımcı Assubay sevdalısı üyelerinde olduğuna bir kez daha yürekten inandım.Çalışmalarımızda eksik veya hatalı önerilerimiz de olabilir,bunları beyinlerimizi birleştirerek birlikte daha da olgunlaştırıp bizlere yakışan bir içerikle doldurup yetkili arkadaşlarımıza çok faydalı öneriler haline getireceğimize inanıyorum.
Biraz uzun olması nedeniyle bölümler halinde de paylaşabilirdik ;ancak bütününü bozmayalım diye düşündük. Arkadaşlarımızın bu maddeler üzerinde veya ele alınmayan değişik maddeler üzerinde daha farklı, değerli görüş ve önerilerinin olacağına inancım doğrultusunda önerilerimizi görüş ve değerlendirmelerinize sunuyorum.

Saygılarımla.


NOT:

a)Maddelerdeki SİYAH bölümler halen var olup da değişmesi önerilmeyen bölümlerdir.

b)Maddelerdeki ( ----- PARANTEZ İÇİ EKSİ ) ile yazılan bölümler o kısmın ,o maddeden çıkarılması gerektiğini belirten bölümlerdir.

c)Maddelerdeki " +++ ARTI " olan bölümler ise o maddeye eklenmesi gereken maddelerin gerektiğini belirten bölümlerdir.

d)Maddelerin altındaki // GEREKÇE // yazılı bölümler ise o maddede ,İptal veya ilave edilen bölümlerin gerekçelerini belirten bölümlerdir.


---------------------MADDE 1. Derneğin kuruluş, isim ve amacı aşağıda gösterilmiştir:
a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yapıp, emeklilik ve maluliyet nedenleriyle ayrılan Astsubaylar, bunların eşleri ile vefat eden Astsubayların dul ve yetimlerinin sosyal, kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak, askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak ve dayanışmalarını devam ettirmek amacı ile 16.06.1983 gün ve 2847 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kamu yararına çalışan dernekler statüsünde TÜRKİYE EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ kurulmuştur.
b. Derneğin kısa adı "TEMAD" dır.
c. Dernek, İl'lerde ve ilçe'lerde şube kurar. İl'de kurulan Şubeye il Başkanlığı, ilçe'de kurulan Şubeye ilçe Başkanlığı denilir.

( ---Büyükşehir belediyesi olan illerde ilk kurulan Şube, il başkanlığını temsil eder. )
© " +++ Büyük Şehir Belediyesi olan illerde Merkez İlçelerde de ilçe başkanlığı kurulabilir .
İl başkanlığını, merkez ilçe başkanlıklarının seçme ve seçilme hakkı olan toplam delegelerinin asgari 2/3 katılımı ve bu katılımın ilk toplantıda 2/3 oyu ile , diğer toplantıda, toplantı yeter sayısı yarıdan bir fazla ,seçme sayısı ise yine salt çoğunluktur. "

// GEREKÇE :
Ankara'daki merkez ilçelerde de ilçe başkanlıkları kurulmalı ,ilçe şube başkanlıkları da İl başkanlığını seçmelidir.
İl Başkanlığı seçiminde asgari 2/3 delege katılımının istenmesi şubelerimizin delege katılımının azamisini sağlamak ; derneğimizin önemine dikkat çekmektir.//

d. Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır.
( ----Ankara'da bulunan Genel Merkez yönetimi aynı zamanda Ankara il başkanlığı gibi görev yapar. )
(d)" +++ Ankara Büyük Şehir Belediyesi Merkez ilçeleri içinde kurulacak şubeler ve il başkanlığı seçimi de madde 1 c bendine göre yapılır. "
// GEREKÇE :
Derneğin Genel Merkezinin üzerinde fazladan bulunan Ankara İl Başkanlığı yükünü üzerinden almak ve bütün çalışmalarını adalet ve eşitlik için istediğimiz HAKLI TALEPLERİMİZ'e odaklandırmaktır.//

DERNEĞİN AMACI

MADDE 2.Dernek, amacını gerçekleştirebilmek bakımından aşağıda gösterildiği şekilde çalışır;
a. Dernek mensuplarının birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlayabilmek bakımından sosyal ve kültürel toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenler.
b. Dernek, sosyal, kültürel ve hukukî bakımdan zorluğa düşmüş üyeleri (---ne ) " +++ ile bunların eş ve çocuklarına" yardımda bulunur.
// GEREKÇE :
Derneğe Astsubay'ların eş ve çocukları üye olabildikleri için ( Madde 8/a ) dolayısı ile eşleri veya çocukları sayesinde görevdeki muvazzaf arkadaşlarımız da özellikle hukuki açıdan yararlanacaklardır. //

c. Dernek, üyelerinin ortak menfaatleri için her konuda dava açar ve takip eder. Basın Kanunu Hükümleri ile Dernekler mevzuatı uyarınca bir yayın organı, basın haber bülteni, bildiri, broşür ve dergi yayımlar. Basın toplantısı tertipler.

d. Dernek, Genel Merkezinin ve Şubelerinin iskânı için bina, arsa satın alır, yaptırır veya kiralar.

( ----Gayri menkulün aynına ilişkin her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. )
(d)" +++ Dernek Genel Merkez Yönetimi alınan arsa,bina,tesis veya her türlü taşınmazın satışını asla yapamaz;delegeler satış konusunda Genel Merkez Yönetim Kurulu'na yetki veremez;satışlara Dernek Büyük Genel Kurulu'nda tüm delegelerin asgari 3/5 katılımı ve belirtilen katılımın ilk turda asgari 3/5 oyu ile diğer turlarda salt çoğunluk oyu ile karar verilebilir.
Derneğe ait bina, tesis vb. ve dernek dahilindeki hiçbir işletmeyi Genel Merkez yönetimi ve şube yöneticileri üçüncü dereceye kadar akrabalarına kiralayamaz ve bu kiralama dönemi de kendilerinin yönetimde bulunacakları süreyi asla aşamaz. "

// GEREKÇE :
Arsa,bina,tesis veya her türlü taşınmazın satışını muhtelif zamanlarda suistimal ve keyfi olarak art niyetli olabilecek Dernek Yöneticilerinin yetkilerini kısıtlamak ve bunun delegelerce denetimini sağlamak içindir.
Aynı şekilde kiralama işlerinde de yapılması olası bazı suistimal ve keyfiyet olabilecek durumları önlemek içindir. //


e. Dernek, mensuplarının yararlanmaları bakımından dinlenme tesisleri, huzurevleri, öğrenci yurtları, lokaller tesis eder veya kiralar.
f. Dernek, konut sahibi olmamış mensupları için "Konut Yapı Kooperatifi" ile tüketim gereksinmelerini karşılamak için üyelerine ve şahıslara yönelik kâr amacı gütmeyen "tüketim kooperatifi" kurar veya kurulmasına yardımcı olur
g. Dernek, yurt düzeyinde milli afet halini alan deprem, yangın, sel gibi hallerde felaketzedelere ve bu konuda çalışan kuruluşlara yardımcı olur.
h. Dernek,üyelerinin ve iştirakçilerinin vefatı halinde, geride bıraktığı aile bireylerine toplu bir maddi yardımın yapılabilmesi amacıyla ve katılacakların, maddî katkılarıyla oluşturulacak bir yardım sandığı kurar veya örgütlerince kurulmasına yetki verir.
i. Dernek, muhtaç duruma düşmüş üye ve yetimlerine Yönetim Kurulu kararıyla, olanaklar elverdiği nispette maddi yardımda bulunur,
j. Dernek, üyelerinin ekonomik yaşam koşullarını yükseltmek bakımından, gerekli yasal çalışmaları yapar, konuyu ilgili makamlarda takip eder ve sonucunu üyelerine duyurur.
k. Dernek, Kızılay - Çocuk Esirgeme Kurumu - Türk Hava Kurumu - Huzurevleri- Düşkünler Yurdu -Okullara, yardıma muhtaç kişi ve kuruluşlara, kanuni mevzuat dahilinde maddi ve manevi yardımda bulunur.

DERNEĞE ASLİ ÜYE OLMA ŞARTLARI:

MADDE 9." +++ Derneğe asil üyelik dernek genel merkezi tarafından yapılır.(Üye kaydı onayı için yalnızca İl Başkanlıklarına yetki de verilebilir) "
Derneğe asil üye olma niteliğini taşıyanlar, derneğin matbu üye giriş formunu doldurup, şartlarını ve belirleyeceği yıllık asil üye aidatını zamanında ödemeyi kabul ettiğini ve derneğe asil üye olma şartlarına haiz olduğunu, imzası ile onaylar. Başvurular, mülki hududa göre bağlı bulundukları derneğe yapılır. Dernek ve Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile duyurur.

" +++Üyeliğe kabul edilenlerin evrakları onaylanmak üzere bağlı bulundukları il merkezlerine, oradan da Genel Merkeze gönderilirler."
Şubelerince üye talebi red olunanlar, Genel Merkeze başvurarak itirazda bulunabilirler.
" +++ Bu konudaki başvurularda, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu'nun vereceği rapor doğrultusunda , Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun alacağı karar kesindir. " ( ----Genel Merkez Yönetim Kurulunun, kararı kesindir. )
Derneğin şubesi olmayan yerlerden yapılacak üye olma talepleri, Genel Merkeze yapılır. Talebi kabul edilenlerin, her türlü işlemleri Genel Merkezce yapılır. Kayıtlar o mahalde şube açılana kadar Genel Merkezde bulunur. Her tabi üye, Türkiye genelinde bir şubeye üye olabilir. Üyeliğe kabul edilenler ve üyelikten çıkarılanlar " +++her ay " Genel Merkeze bildirilirler.
" +++ Birden fazla şubeye asil üye olunamaz ,bu şekilde üye olanların kayıtları ikamet ettiği yerin şubesine yapılır , (şube yoksa Genel Merkeze ) diğerleri , Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir. "
// GEREKÇE :
Dernek aidatları bir merkezden belirlenmeli bunu da Büyük Kurultay'ın yapıldığı genel kurul yapmalıdır. Dernek üyeliğinden ihraç kolayca olmamalı ; ayrıca birden fazla derneğe üye olunmasının sakıncaları ortadadır ;T.C.Kimlik numaraları ile kayıtları yapılan üyelerin bilgisayar ortamında böyle oluşabilecek durumları rahatça önlenmelidir.(şu an yıllık 40 TL aidat olan şubemiz de ,120 TL olan şubemiz de vardır ). //


(--- ÜYELİK AİDATI )
"+++ ASİL ÜYELİK AİDATI "

// GEREKÇE :
ASİL ÜYELERİ KAPSADIĞI İÇİN //

MADDE 10. Asil üyeler, üyesi olduğu şube Genel Kurulunca belirlenecek aidatlarını, yılın ilk 3 ayında öderler. Aidatlar, yılın hangi ayında ödenirse ödensin, içinde bulunulan yıla ait kabul edilir. Derneğin Genel Merkezi ve Şubeleri, aidat miktarını, Genel Kurullarında karar almak suretiyle ayarlayabilirler. Aidat miktarı, ait olduğu yılın Tahmini bütçesinde gösterilir.
Derneğin Genel Merkezi ve Şube Yönetim Kurulları, göreceği lüzum üzerine, aidatların tahsilinde taksitlendirme yapabilirler.

" +++ ASİL " ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
// GEREKÇE :
ASİL ÜYELERİ KAPSADIĞI İÇİN //

MADDE 11. Dernek üyeleri, aşağıda açıklanan hak ve yükümlülüklere sahiptirler.

a.ÜYELERİN HAKLARI:
" +++ GEÇMİŞ YILLARA AİT, ÜYELİK AİDAT BORCU OLMAMASI VE O YILA AİT YILLIK ÜYE AİDATINI ÖDEMİŞ OLMAK KOŞULU İLE YALNIZ ASİL ÜYELERİN HAKLARINI KAPSAYAN MADDELER (MADDE 1-2-3-4-5-6-) (BU MADDELER DİĞER ÜYELERİ KAPSAMAZ ) "1.Oy kullanmak.
2.Derneğin Merkez ve Şube Genel Kurullarına katılmak.
3.Dernek organlarına seçilmek ve seçmek.
4.Dernek Büyük Genel Kuruluna delege seçmek veya seçilmek.
5.Genel Kurullarda söz hakkını kullanmak.
6.Dernek organlarına sözlü veya yazılı öneri, uyarı, dilek veya temennide bulunmak.
7.Dernekten istifa etmek.
8.İstifayı müteakip, tekrar üye olabilmek için yazılı talepte bulunmak.
9.Dernek rozetini ve kimlik kartını taşımak.
10.Üyelikten çıkarılması halinde, bir aylık sûre içinde ilk Genel Kurulda görüşülmesi için üyesi olduğu Şubenin Yönetim Kuruluna müracaat eder. Şubeler, bu tür müracaatları kendi genel kurullarında sonuçlandırırlar ve durumu genel merkeze bildirirler.
11. Üye olmayanlar ,derneğin yardım ve tesislerinden yararlanamazlar. Ancak, üyelerin eşleri, çocukları, ana babaları, refakatlerinde getirecekleri kimseler ile Silahlı Kuvvetler mensupları yararlanabilirler.
12.TEMAD'ın herhangi bir Şubesine üye olanlar, diğer Şubelerin tesis ve imkanlarından faydalanırlar. Bunlar yanlarında misafir de getirebilirler.

b. ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. Dernek yıllık aidatını, zamanında ödemek.
2. Dernekler mevzuatına ve dernek tüzüğüne uymak.
3.Üyelere, yöneticilere ve yönetim kurullarınca " +++ yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak " alınan kararlara saygılı olmak.

// GEREKÇE :
Yöneticilerin keyfi olabilecek davranışlarından kaçınmaları ,her karar ve durumlarında yasallığın oluşması içindir. //

4.Üyeler arasında birlik ve beraberliğin ve dostluğun pekişmesini sağlamak.
5.Dernek düzenini ve çalışmalarını engelleyici davranışlarda bulunmamak.
6.Dernek organlarınca " +++ üyelerin kendi özgür iradelerince görev istenilmesi halinde " verilecek (Üyelere ve derneğe yarar sağlayan) görevleri yapmak.

// GEREKÇE :
Her üyenin dernek organlarınca verilecek görevleri mecburi olarak yapması düşünülemez,mevcut madde bunu açıklamamıştır ; yönetim dışındaki üyelerin yapılacak işleri gönüllü olarak kendi özgür iradeleri ile üstlenmeleri gerekir.
Dernek yetkili organlarına seçilen üyelerimizin görevi, zaten üyelerimize yararlı işleri yapmak değil midir? Ayrıca yöneticilerin keyfi ve art niyetli olabilecek davranışlarından kaçınmaları ,her karar ve durumlarında yasallığın oluşması şarttır. //

7.Dernek aleyhinde faaliyette bulunmamak.
8.Ulu Önderimiz Atatürk'ün, ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak, saygılı ve bağlı olmak ve koruyup kollamak.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE 12. Dernekten çıkma ve çıkarılma aşağıdaki şekilde olur:
a. DERNEKTEN ÇIKMA: Her üye, üyesi bulunduğu derneğin yönetim kurulu Başkanlığına, yazılı başvuru ile dernek üyeliğinden istifa ile çıkabilir.
b. DERNEKTEN ÇIKARILMA :

( ----1. Yıllık asil üye aidatını, uyarıya rağmen altı ay içinde ödemeyenler. )
" +++ (1) Yıllık asil üye aidatını ödemeyenlere üye olunan şube tarafından birinci ihtarda yazılı ihtarla (T.Mektup,APS, e-posta vb.)üye aidatını ödemesi için 30 (otuz ) gün süre verilir ,ikincisinde taahütlü mektup gönderilir ve ödemesi için yine 30 gün süre verilir.Ödeme yapılmaz ise üçüncü ihtar yine şube tarafından noter (noter masrafı da ilave edilerek ) kanalıyla yapılır ve ödemesi için son kez olarak yine 30 gün süre verilir.
Ödemekle yükümlü üye yine ödemez ise yetkili kurulca üyelikten çıkarılır .Fahri üyelere de aynı işlem uygulanır. "

// GEREKÇE :
Asil üyelikten çıkarılma kolayca yapılmamalıdır. Amacımız ,üye sayımızı artırmanın yollarını sağlamak olmalıdır.Üyeler de her türlü yükümlülüğünü yerine getirmelidir.Üyelerden e-posta adresi ( varsa ) mutlaka alınmalı ve e-posta adresleri etkin hale getirilmelidir. //

DERNEK GENEL MERKEZ ORGANLARI

MADDE 14. Genel Merkez organlarının oluşması, aşağıdaki esaslara göredir:

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU :

( ---- a.11 asil ve 11 yedek üyeden olmak üzere, Genel Merkez Genel Kurulunca gizli oy, açık tasnif esasına göre üç yıl için seçilir. Bu miktara dahil olan Genel Başkan, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilir. )
" +++ a. En az , 11 (on bir ), asil ve en az 11 (on bir ) yedek üyeden oluşur.
Seçime katılacak grupların ve bağımsız adayların (Seçime katılan delegelerin % 10'unun imzalayacağı yazılı önergesi ile ) seçime katılmak için adaylık başvurusu Divan Başkanlığına yapacakları yazılı müracaatları ile olur.
Genel Merkez Genel Kurulunca grup olarak blok liste veya seçime katılacak bağımsız adayların tercihli oyla, sıralama esasına göre gizli oy ,açık tasnif ile, oy kullanmaya yetkili tüm ülke delegelerinin asgari 2/3 katılımı ile ve ilk turda bahsedilen katılımın 2/3 oyu ile, diğer turlarda mutlak çoğunluk ile üç yıl için seçilir.
Şubeler de , temsil edilecekleri Büyük Genel Kurul seçiminde, oy kullanmaya yetkili delegelerinin , asgari 2/3 katılımına uymak zorundadır, belirtilen delege çoğunluğunu sağlayamayan şubeler, Büyük Genel Kurul Seçimlerine katılamazlar.
Bağımsız seçime girenlerin sıralaması ise oy sayısına göre yapılır ; aldıkları oy blok listeden fazla olan bağımsız adaylar da yönetime girerler,yönetime giren bağımsız aday kadar, blok listedeki sıralama, liste sonundan başlamak üzere düşülür.Bu miktara (11) dahil olan Genel Başkan,Genel Merkez Genel Kurulunca seçilir.Yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Blok listelerin birden çok kısmında yer alan aynı adaylar yalnızca bir yeri tercih yaparak seçime katılacaklardır.
Blok liste ile yönetime aday gruplar , yalnızca Yönetim Kurulu aday listesi ile seçime katılacaklardır.
Genel Merkez Yönetim Kuruluna veya şube yönetim kuruluna aday olanlar , kendi yönetimlerini de denetleyecek ve soruşturma yapabilecek yetkili kurullardan Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu için asla blok liste veya bağımsız aday gösteremezler ; delegeler tarafından (% 10) gösterilen listeyi imzalayamazlar.
Genel Merkez Yönetim Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.
Aynı anda hem şube kurullarında ;hem de Genel Merkez Kurullarında görev alınamaz. "

// GEREKÇE :
Genel Merkez seçimlerinde delegelerin etkin olması ve bütünümüzü azami derecede kapsayarak temsil etmeleri için asgari katılımın belirtilen miktarlarda olması derneğimize çok büyük faydalar getireceği kaçınılmazdır.Örneğin ,100-150 kişilik bir delege üyemizin 10 binden fazla üyemizin olduğu TEMAD'ın Genel Merkez Kurullarını seçmesi ne kadar doğrudur,mevcut yasa böyle değil midir?Aynı şekilde 1500 üyesi olan şubelerimizin yetkili kurullarını 50 veya 100 üye ile yapılan Genel Kurullar belirlememeli ;burada da üye katılımının mutlak surette etkinleştirilmesi gerekmektedir.(Örneğin yaklaşık 1500 üyesi olan Balçova şubemizin son seçimleri sanırım 108 üyenin katılımı ile yapılmıştı )
Genel Merkez Yönetim Kuruluna veya şube yönetim kuruluna aday olanlar , kendi yönetimlerini de denetleyecek ve soruşturma yapabilecek yetkili kurullardan Yüksek Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu için asla blok liste veya bağımsız aday gösteremezler ;delegeler tarafından (% 10) gösterilen listeyi imzalayamazlar.Yönetim Kurulunca aday gösterilerek seçilen üyelerimizin Denetleme ve Disiplin Kurullarının yapacakları görevlerde özgür iradeleri ile denetleme yapabilecekleri ve bağımsız karar alabilecekleri asla düşünülemez ;bu durum derneğimiz açısından son derece sakıncalıdır. //

Genel Merkez Yönetim Kurulu: Bir Genel Başkan, üç Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Muhasip ve 5 Üyeden oluşur.

(-----Genel Başkanlığa ve Genel Merkez Yönetim Kurul üyeliğine, Ankara dışından seçilenler, seçimi müteakip bir ay içinde ikametgahlarını Ankara'ya nakletmek zorundadırlar, Bu durumun takibi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılarak, Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirilir. Genel Merkez Yönetim Kurulu bildirime istinaden zorunluluğa uymayanların seçimle kazandıkları sıfatların düşürülmesine karar verir. )
" +++ 11 kişilik Yönetim Kurulu ,Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır ;Kuvvetin personel sayısına göre 3 KKK.lığı,3 HV.K.K.lığı,2 DZ.K.K.lığı ve 3 J.GNL.K.lığı'ndan emekli olan üyelerden oluşur.(Örnektir,kesin değildir)
Genel Başkan,Üç Genel Başkan Yardımcısı ,Bir Genel Sekreter ,Bir Muhasip ve İki Üye Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorundadır (Ankara) .
Diğer üç üye ve yedek seçilen diğer üyeler , Ankara'da ikamet etmek zorunda değildir,Ankara dışından seçilip kendi ikametinde yaşayabilir ;ancak asil olarak seçilen üç üye Yönetim Kurulunun toplantılarına en az ayda bir katılmak zorundadırlar ; ancak kendilerinden önceki görevli üyelerin istifası ile göreve gelirlerse Ankara'da ikamet ederler.
Genel Merkez Yönetim Kuruluna dışarıdan seçilen üç üye ;şubelerin İl bazında kayıtlı üye sayısına göre ve ilk üç sıradaki şubelerinden ( Ankara dışı ) birer kişi seçileceklerdir.
Bu maksatla Ankara dışından seçilen üyeler kendi ikametinde yaşayabilirler ; ancak asil seçilen üyeler ayda bir yapılacak kendi kurul toplantılarına katılmak zorundadırlar.
Yetkili Kurullara Ankara dışından seçilenlerin takibi Yüksek Denetleme Kurulunca yapılarak ; belirlenen aksaklıklar Genel Başkan vasıtasıyla yetkili Yüksek Disiplin Kuruluna bildirilir.Yüksek Disiplin Kurulu da raporunu Genel Merkez Yönetim Kurul Başkanlığına ( Genel Başkan ) verir. Genel Merkez Yönetimi de bu rapor doğrultusunda kararını vererek ,bildirime istinaden zorunluluğa uymayanların seçimle kazandıkları sıfatların düşürülmesine karar verir (Madde 12 b 2 ve 12 b 1 doğrultusunda ).
Genel Merkez Yönetim Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir. "

// GEREKÇE :
Genel Merkez Yönetim , Yüksek Denetim ve Yüksek Disiplin Kurullarında görev alan üyelerin tamamının Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak ,Ankara dışındaki kaliteli ve bilgili beyinleri dışlamaktır ,bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır,bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır ,bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin daha etkinleşmesi sağlanmalıdır.
Genel Merkez Yönetim Kurulu oluşumunda Kuvvetler dengesi mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor ;genel olarak şubelerimizde ve Genel Merkez Yönetimi Kurulunda aday belirleme usulü kuvvet (sınıf ) ve dost ilişkisine göre yapılmaktadır.Katılımı bütün kuvvetlere eşite yakın yaymak gerekir. //

b.YÜKSEK DENETLEME KURULU :

(----- 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. )

" +++ b. Yüksek Denetleme Kurulu En az ,3 ( üç )asil , en az ,3 (üç )yedek üyeden oluşur.Görevlerinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar.
Yüksek Denetleme Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Yüksek Denetleme Kurulu da Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır.
Seçimi ve oylar ,Madde 14 a bendinde belirtildiği gibi yapılarak tasnif edilecek ve bu doğrultuda kurul oluşturulacaktır.
Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden de ( 1 ) bir üye ve yedek seçilen üyeler Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorunda değildir.
Bu maksatla Ankara dışından seçilen üyeler kendi ikametinde yaşayabilirler ; ancak asil seçilen üye ayda bir , yapılacak kendi kurul toplantılarına katılmak zorundadır.
Yüksek Denetleme Kurulu seçimleri de Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimleri gibi Yüksek Denetleme Kurulu seçimine katılacak grup veya bağımsız adayların ( Madde 14 a gibi % 10 burada da uygulanacak ) divan başkanlığına müracaatları ile blok liste veya tercihli oy sıralaması esasına uygun olarak yapılacaktır.
Bağımsız olarak seçilenlerin işlemleri Madde 14 a gibi yapılacaktır.
Genel Merkez Yüksek Denetleme Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir.
Yüksek Denetleme Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler. "


// GEREKÇE :
Yüksek Denetim Kurullarında görev alan üyelerin tamamının , Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak ,Ankara dışındaki kaliteli ve bilgili beyinleri dışlamaktır ,bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır, bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır ,bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin yaygınlaşarak daha etkinleşmesi sağlanmalıdır. Ankara dışından bazı üyelerimizin kurula seçilmesi Yönetim Kurulunun görevlerini de etkinleştirmede bazı durumlarda katkı da sağlayabilecektir. //


c.YÜKSEK DİSİPLİN KURULU:
( ----- asil, 3 yedek üyeden oluşur. )
" +++ c.Yüksek Disiplin Kurulu En az 3 (üç ) asil , en az 3 (üç ) yedek üyeden oluşur.Görevlerinde Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar.
Yüksek Disiplin Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olurlar.
Yüksek Disiplin Kurulu da Kuvvetler dengesi gözetilerek oluşturulacaktır.
Seçimi ve oylar ,Madde 14 a bendinde belirtildiği gibi yapılarak tasnif edilecek ve bu doğrultuda kurul oluşturulacaktır
Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden de (1 ) bir üye ve yedek seçilen üyeler Genel Merkezin olduğu yerde ikamet etmek zorunda değildir.
Bu maksatla Ankara dışından seçilen üyeler kendi ikametinde yaşayabilirler ; ancak asil seçilen üye ayda bir , yapılacak kendi kurul toplantılarına katılmak zorundadır.
Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri de Genel Merkez Yönetim Kurulu seçimleri gibi Yüksek Disiplin Kurulu seçimine katılacak grup veya bağımsız adayların ( Madde 14 a gibi % 10 burada da uygulanacak ) divan başkanlığına müracaatları ile blok liste veya tercihli oy sıralaması esasına uygun olarak yapılacaktır.
Bağımsız olarak seçilenlerin işlemleri Madde 14 a gibi yapılacaktır.
Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulunda çeşitli nedenlerden dolayı üyeliği düşenlerin yerine yedek üyelerden seçilenlerden ilk sıradan başlanmak üzere Genel Başkan tarafından yazılı olarak ve sıra ile göreve davet edilir.
Yüksek Disiplin Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler. "


// GEREKÇE :
Yüksek Disiplin Kurullarında görev alan üyelerin tamamının , Ankara'da ikamet etmelerini zorunlu kılmak ,Ankara dışındaki kaliteli ve bilgili beyinleri dışlamaktır ,bu madde onları görev almaktan alıkoymaktadır, bu şekilde seçilecek üyelerin Genel Merkez ile irtibatından dolayı sürekli ve etkin bir bilgi akışı da olacaktır, bu durum mutlaka düzeltilerek derneğimizin daha etkinleşmesi sağlanmalıdır. Ankara dışından bazı üyelerimizin kurula seçilmesi Yönetim Kurulunun görevlerini de etkinleştirmede bazı durumlarda katkı da sağlayabilecektir. //

d.TEMSİLCİLER KURULU : Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Denetleme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, il ve ilçe Şube Başkanlarından oluşur.

DERNEK ŞUBE ORGANLARI
MADDE 15. Şube organlarının oluşması, " +++ Madde 14 a,b,c, bendi ve " aşağıdaki esaslarına göre yapılır;

// GEREKÇE :
Dernek şube organlarının daha etkin görev yapmaları içindir. //


a.ŞUBE YÖNETİM KURULU:İl ve ilçe mülki idare hudutları içinde oturan, en az 5 asil ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere, Genel Kurulca üç yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir. Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Muhasip üye ve üyelerden oluşur. Asil üyelerden, boşalma olması halinde, yedek üyelerden " +++ ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile " çağrılması zorunludur.

" +++ Şube Yönetim Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olmalıdırlar.
Şubelerin Yönetim Kurullarının seçimleri de Madde 14 a bendine göre yapılacaktır ;ancak şubelerin yönetim kurullarının seçileceği,olağan genel kurul toplantısı yeter sayısı birinci toplantıda seçme ve seçilme hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile , eğer çoğunluk sağlanamazsa diğer toplantı yeter sayısı ,en az üyelerin 1/5 oranında katılımı ile olacaktır.
Şube Yönetim Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.
Şubelerin Kurul Seçimlerinde ,kayıtlı her 50 ( Elli ) üyeye 1 Bir ) delege olacak şekilde TEMAD BÜYÜK GENEL KURULU DELEGELERİ de seçilir.Seçilen delege kadar da yedeği seçilir. "


// GEREKÇE :
Şube Yönetim Kurulunun daha etkin görev yapması için ve yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması nedeni ise yapılabilecek muhtemel suistimal ve yasal olmayan keyfi kararları önlemek için. //


b. DENETLEME KURULU: Şube mülki idare hudutları içinde oturan,en az 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.
" +++ b.Genel Kurulca 3 ( üç) yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir.
Görevlerinde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar.Seçimi Madde 14 a ve b bendine göre yapılır.Toplantı yeter sayısı 15 /a'daki gibidir.
Şube Denetleme Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.
Şube Denetim Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olmalıdırlar.
Asil üyelerden, çeşitli nedenlerden dolayı boşalma olması halinde, yedek üyelerden ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile çağrılması zorunludur. "


// GEREKÇE :
Şube Denetleme Kurulunun daha etkin görev yapması için ve yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması nedeni ise yapılabilecek muhtemel suistimal ve yasal olmayan keyfi kararları önlemek için. //


c. DİSİPLİN KURULU: Şube Mülki idare hudutları içinde oturan,en az 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
" +++ c.Genel Kurulca 3 ( üç) yıl için gizli oy açık tasnif esasına göre seçilir.Görevlerinde Şube Yönetim Kurulu Başkanlığına karşı sorumludurlar .Seçimi Madde 14 a ve c bendine göre yapılır. Toplantı yeter sayısı 15 /a'daki gibidir.
Şube Disiplin Kurulunda görev alanlar aralıklarla da olsa 3 (Üç) dönemden fazla seçilemezler.
Şube Disiplin Kuruluna yedek seçilen üyeler de bir sıra numarası ile sıralamaya tabi olmalıdırlar.
Asil üyelerden, çeşitli nedenlerden dolayı boşalma olması halinde,yedek üyelerden ilk sıradan başlanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yazı ile çağrılması zorunludur. "


// GEREKÇE :
Şube Disiplin Kurulunun daha etkin görev yapması için ve yedek üyelerin sıra ile göreve çağrılması nedeni ise yapılabilecek muhtemel suistimal ve yasal olmayan keyfi kararları önlemek için. //

GENEL KURULA KATILMA ŞARTLARI
MADDE 18. Dernek Büyük Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarına katılma hakkı bulunanların, yıllık üye aidat borcu bulunmaması şarttır. Aksi halde, Genel Kurul Toplantısına katılma hakları kalkar. Oy kullanamazlar.Organlara seçilemezler.
( ----- Genel Merkezde ve Şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak istemeleri halinde de, bu husus, o kişiye Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez. )
Şube Genel Kurul toplantısı, tarihinin kararlaştırılmasının en az 30 gün önceden yapılacak asil üye olma talepleri alınır. Kabulleri, Genel Kurul sonrası seçilecek Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

" +++ MADDE 18. Genel Merkezde ve Şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanların, Mart ayından sonra yapılacak Genel Kurullarda ,Genel Kuruldan en az 30 gün öncesi hazırlanacak Genel Kurula katılma hakkı olanların listesinin tanziminden sonra seçime 15 gün kalıncaya kadar aidat yatırmak istemeleri halinde de, kendilerine oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı verilir. "

// GEREKÇE :
Üyeler aidatlarını ilk üç ay içinde ödeyecekleri için, Nisan ayına kadar yapılacak Seçimlerde aidatlarını henüz ödemeseler dahi , tüm üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır.Seçme ve seçilme hakkının kayıp olmaması için. //

GENEL KURULLARIN OLAĞAN TOPLANMA ZAMANI VE YERİ:
MADDE 19. Dernek ve Şube Genel Kurul Toplantıları dernek Genel Merkezi ve Şube Merkezlerinin bulunduğu yerde 3 yılda bir olmak üzere ;" +++ şubeler 31 Mayısa kadar " ( ---- Haziran ayına kadar ), Genel Merkez Büyük Genel Kurul toplantısı " +++ 31 Ekim tarihine " ( ---- Kasım ayına ) kadar yapılır. ( ----Zorunlu hallerde bu tarihler bir ay sonraya alınabilir.)
" +++ Ülkemizde oluşabilecek tabii afet (büyük deprem, sel , büyük yangın, vb.),olağanüstü hal,savaş,seferberlik vb. gibi hallerde bu tarihler bir ay sonraya alınabilir. "

// GEREKÇE :
Büyük Dernek Genel Kurulu ve bazı şubelerimizde belirtilen tarihteki yasal sürelere uyulmadan seçimlerin yapıldığı bilinen gerçeklerdir. Seçimlerin keyfi olarak ben yaptım oldu veya biz yaptık oldu zihniyeti ile yapılışının terk edilmesi ; yasa ve tüzüğe uygun olarak yapılması kaçınılmazdır.Yoksa karşı iptal davaları açılmaları halinde ,yasal sonuçları daha farklı durumları ortaya çıkaracaktır,buna asla meydan verilmemelidir. //

GENEL KURULLARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA ŞEKLİ

MADDE 20. A. Dernek Büyük Genel Kurulu, aşağıda yazılı bulunan hallerde 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır;
1.Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.

( ---- 2. Bir evvelki Dernek Olağan Büyük Genel Kurulunu teşkil edenlerden, beşte birinin yazılı isteği üzerine. )
" +++ 2.Büyük Genel Kurula katılma hakkı olan delege üyelerin, beşte birinin yazılı isteği üzerine. "

// GEREKÇE :
Son Olağan Büyük Genel Kurulu teşkil edenlerce denilmesi diğer delegelerin özgür iradelerinin kısıtlanması demektir, bu kabul edilemez. //

3.Derneğin tümünün veya Genel Kurul Toplantısını yapmış Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesine karar verilmesi gerektiğinde.
4.Tüzüğün acilen değiştirilmesine gerek görüldüğünde.
5.Genel Merkez Yönetim ve Yüksek Denetleme Kurullarının, üye tam sayısının yarısından aşağı düşmesi ve yedekle de tamamlanamaması halinde toplanır.Olağanüstü Genel Kurulun yapılmış olması, önceden yapılmış olan Olağan Genel Kurulun tüzükte öngörülen tarihini değiştirmez.
B. Şube Genel Kurulları aşağıda yazılı bulunan hallerde, 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya çağrılır:
1.Yönetim veya Denetim Kurulunun, gerekli gördüğü hallerde.

( ---- 2. Bir önceki genel kurula katılan asil üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine. )
" +++ 2.Büyük Genel Kurula katılma hakkı olan asil üyelerin, beşte birinin yazılı isteği üzerine. "

// GEREKÇE :
Son Genel Kurulu teşkil edenlerce denilmesi diğer üyelerin özgür iradelerinin kısıtlanması demektir, bu kabul edilemez. //


3.Genel Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
4.Şube Yönetim Ve Denetim Kurulunun üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi ve yedek üyelerle de tamamlanamaması halinde Genel Kurul Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır..

GENEL KURULLARDA TOPLANTI YETER SAYISI

( ---- MADDE 22. Genel kurullar Dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin veya delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye delege sayısı Dernek veya şube yönetim ve denetleme kutulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. )
" +++ MADDE 22. Genel Merkez Genel Kurullarının seçimi Madde 14 a esaslarına göre toplanılarak yapılır.
Şubelerin Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimleri de aynı esaslar dahilinde yapılacaktır ;ancak şubelerin yetkili kurullarının seçileceği,olağan genel kurul toplantısı yeter sayısı birinci toplantıda seçme ve seçilme hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile , eğer çoğunluk sağlanamazsa diğer toplantı yeter sayısı ,en az üyelerin 1/5 oranında katılımı ile olacaktır. "


// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 25. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır
a.Gündemdeki hususların görüşülüp karara bağlanması.
b.Yönetim Kurulunun çalışma raporu ve bilançosunun (işletme defteri tutanlarda işletme hesabı özeti) ve Denetleme Kurulu raporunun görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması.
c.Yönetim Kurulunca, hazırlanan gelecek döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.
d.Genel Merkez ve Şube Yönetim Organlarının seçimi.
e.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
f.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda ( ---- yönetim kuruluna yetki verilmesi. ) " +++ yetki Dernek Büyük Genel Kurul Delegelerindedir. "

// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //

g.Derneğin bir federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar verilmesi ( ---- veya bu konuda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. ) " +++ yetkisi Dernek Büyük Genel Kurul Delegelerindedir. "
// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //

h. Demeğin veya Şubelerden bir veya birkaçının feshedilmesi için ( ---- Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ) " +++ yetki , Dernek Büyük Genel Kurul Delegelerindedir. "
// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //


ı. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması bu konuda ( ---- Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ) " +++ yetki Dernek Büyük Genel Kurul Delegelerindedir. "

// GEREKÇE :
Bu ,yetki devrinin bazı sakıncaları ve uygun olmayabilecek sonuçları olabilir,Büyük Kurultaya katılan tüm delegeler belirlemelidir. //

j. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
k.Üyeliklerden çıkarılanlar hakkında nihai kararın verilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTILARINDA SEÇİM İŞLEMLERİ
MADDE 26. Genel Kurul Toplantılarında seçim işleri aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
a- Her Genel Kurul Toplantısında, Başkan ve Yönetim Kurulları ile Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri gizli oy açık tasnifle seçilir.

" +++ Madde 14'e uygun olarak seçimleri yapılır. "
// GEREKÇE :
Yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //

b- Şube Genel Kurullarında, Dernek Büyük Genel Kuruluna gidecek delegeler asil ve yedek olmak üzere gizli oy açık tasnifle tüzüğün ( --- 30. ) " +++ 14'ncü " maddesinde belirtilen usule göre seçilir.

// GEREKÇE :
Yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır //

c- Genel Kurul Toplantılarında yapılan seçimlerde basılı veya yazılı oy pusulası kullanılabilir. Yönetime talip olanlar aynı bir liste tanzim edebilir. Ancak seçilecek kişilerin seçilme yeterliliğine sahip olması, aidat borcu bulunmaması gerekir. Bu niteliklere sahip olmayan kişi seçilse de, seçilmemiş sayılır. Yerine kendinden sonraki sıradan seçilen veya yedek olarak seçilen getirilir.

( ---- Bir oy pusulasında, başkan, yönetim kurulu üyeleri asil ve yedekleri, denetleme, disiplin kurulu asil ve yedeklerin isimleri bulunabilir. )
İl ve ilçelerde bu pusulaya Büyük Genel Kurula katılacak delegelerin asil ve yedeklerin ismi ilave edilir.
" +++ c- Bir oy pusulasında, başkan, yönetim kurulu üyeleri asil ve yedeklerin isimleri bulunabilir.
Genel Merkez Yönetim Kuruluna veya şubelerin yönetim kurullarına aday olanlar denetleme ve disiplin kurullarına aday gösteremezler. "

// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //


DERNEK BÜYÜK GENEL KURULUNDA ŞUBELERİN TEMSİLİ
MADDE 27. Şubeler, Dernek Büyük Genel Kurulunda şu şekilde temsil olunur;
a- Şube Başkanı tabii delege olup, Şubeleri Genel Kurullarınca Şubeye kayıtlı ve yıllık asli üye aidatını ödemiş her 50 üye için bir delege seçilir. Sonraki 26 dahil üye için de bir delege seçilir. Seçilen delege kadar da yedeği seçilir.

( ---- b- Dernek Genel Merkezi aynı zamanda Ankara İl Başkanlığını da bünyesinde bulundurduğundan Büyük Genel Kurulda oy kullanacak Genel Merkez delegelerini kayıtlı üyeler arasından (a) şıkkındaki esaslara göre Genel Kuruldan en az iki ay önce seçer. )
// GEREKÇE :
Madde 1 c gereğince Ankara'da şubeler ve İl başkanlığı oluşunca , mevcut madde iptal edilecektir. //

MADDE 34.ÜYELERİN GENEL MERKEZE BİLDİRİLMESİ

Şube Yönetim Kurulları; şubeye kayıt olan veya çıkan üyelerin listesini her ( ----üç ayda bir ), " +++ Ay " yapılacak olan her türlü sosyal veya kültürel nitelikli çalışmalarını; önceden Genel Merkeze bildirirler.

// GEREKÇE :
Üye takibini, sosyal ve kültürel faaliyetleri etkinleştirmek için. //

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTIYA KATILMASI

MADDE 38. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaz ise, Yönetim Kurulu kararı ile görevinden azledilir. Yerine ilk yedek üye çağrılır. Denetleme ve Disiplin Kurullarında da aynı usul uygulanır.

" +++ Ankara dışından kurullara seçilen üyeler ise mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmazlar ise Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevinden azledilir.Ankara'ya geliş gidişlerini kendi şubeleri ,Ankara'daki toplantı nedeniyle yapacakları harcamalarını ise Genel Merkez Yönetimi Karşılayacaktır. "
// GEREKÇE :
Ankara dışından kurullara seçilecek üyelerin toplantılara her ay katılmaları yeterli görülmüştür. //

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ VE SEÇİLME ŞARTLARI

MADDE 46. 1.Büyük Genel Kurulda, delegelerce gizli oy açık tasnifle üç yıl için seçilir. " +++ Madde 14 a bendine uygun olarak. "

A. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 47.
4.Derneğin Asil ve Yedek Yönetim Kurulu Üyelerine ( ---- ve tüm Asil Üyelere görev verebilir ) , " +++ görev verebilir, Asil üyelere ise kendi iradeleri ile kabul ettikleri görevleri verebilir. "
// GEREKÇE :
Zorlama ile hiç bir üyeye zorunlu tutularak görev verilemez,bu durum ileride sakıncalı olayları da beraberinde getirebilir.Üyelerin görev almada gönüllülük esas olmalıdır. //

DENETLEME KURULLARININ GÖREVLERİ
MADDE 50. Dernek Genel Merkez " +++ Yüksek Denetleme Kurulu " ve Şube Denetleme kurullarının görevleri şunlardır.

// GEREKÇE :
Eksik yazı //

g.Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçı Genel " +++ Merkez " Yönetim Kurulu " +++ Başkanlığı " ; kararı ile şubelerin teftiş ve kontrollerinde görevlendirilebilir.

// GEREKÇE :
Eksik yazı //

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.
MADDE 51. Dernek Genel Merkezi ve Şubeler Disiplin Kurullarının görevleri aşağıda gösterilmiştir:
e.Disiplin Kurulları, Yönetim ( ---- Kurullarınca ) " +++ Kurulu Başkanlığınca " kendisine bir görev tevdi edildiğinde toplanır. O toplantı ve görev süresince münhasır olmak üzere bir üyeyi Kurula Başkan seçer kurul kararını salt çoğunlukla verir.

// GEREKÇE :
Yukarıdaki maddelerde açıklanmıştır. //

DERNEK GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERDE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER
MADDE 64. Dernek genel merkezi ve Şubelerde tutulması gereken defterler aşağıda gösterilmiştir. " +++ Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
"
d. Demirbaş defteri : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. ( ---- Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. )
// GEREKÇE :
Yazı uygun yere eklenerek değiştirilmiştir //
DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ UYGULANMA ESASLARI
MADDE 66. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi şu şeklide yapılır:
a.Dernek tüzüğünde herhangi bir değişiklik görüşmesinin yapılabilmesi için genel yönetim kurulunun dernek büyük genel kuruluna gündem ile öneride bulunması veya dernek büyük genel kurulunda bulunan delegelerin 1/10'nun yazılı ve gerekçeli öneride bulunması şarttır.
b.Dernek tüzük değişikliği için dernek büyük genel kurulu delegelerinin 2/3 katılımı gerekir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
( -----çoğunluk aranmaz. ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. )
" +++ yarıdan bir fazla, yani salt çoğunluk toplantı sayısı için yeterlidir. "Kararlar toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir." +++ İkinci ve diğer turlarda ise salt çoğunlukla alınır. " değişiklikler Milli Savunma Bakanlığı'nın tasvibi alındıktan sonra uygulamaya konulur.

// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki bazı benzer maddelerde açıklanmıştır.Demokratik çoğulcu katılımı etkinleştirmek için. //

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ
MADDE 68. Derneğin veya şubelerinin feshi ve tasfiye işlemleri aşağıda belirtilen şeklide yapılır.
a.Derneğin tümünün feshine Dernek büyük genel kurulunca karar verilir. Fesih kararı alınabilmesi için Dernek büyük genel kurulunu oluşturmaya yetkili delege adedinin en az 2/3'nün genel kurul toplantısında hazır bulunması ile mevcudun yine 2/3'nün kabul oyu şarttır ilk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa,
( ---- ikinci toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verilir. )
" +++ ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı ,Dernek Büyük Genel Kurulunu oluşturmaya yetkili delegelerin yarıdan bir fazlasıdır.Karar ise salt çoğunlukla alınır. "
// GEREKÇE :
Gerekçesi yukarıdaki bazı benzer maddelerde açıklanmıştır.Demokratik çoğulcu katılımı etkinleştirmek için. //
[/color[color=#FF0000]]( ----- GEÇİCİ MADDE 1: medeni kanunun 72. maddesinde 4.11.2004 tarihinde yapılan değişiklik gereği dernek genel merkezi ve şubelerinin seçilmiş organları olağan genel kurul toplantılarını en geç üç yılda bir yaparlar. )

// GEREKÇE :
Madde 14 'de açıklanmıştır. //
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 17/04/2009 09:38 tarafından EMEKLİASSUBAY.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#866
TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ!.. 12 Yıl, 6 Ay önce Karma: 56  
Sn.Mehmet Emin Atılgan kardeşim yüreğinize elinize sağlık Tüzük kurultayı öncesi görevli olmasanızda ilgili arkadaşların değerlendirmesine tabi tuttuğunuz bu çalışma için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Yazdığınız önerilere aynen katıldığımı belirtirken TEMAD GN.Başkanı dışında yönetim kurulu üyelerinin Ankarada ikamet şartının aranmaması,Büyükşehir belediyesi olan illerde İl başkanının o illerdeki şube başkanları ve delegeleri tarafından seçilmesi Ankara'da Gn.Mrk. dışında şubelerin olması şubelerin yılda birkaç kez kültür ağırlıklı çalışmalar yapma zorunluluğunun getirilmesi gibi değişiklikler TEMAD'a yeni bir güç kazandıracaktır.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 16/04/2009 22:41 tarafından EMEKLİASSUBAY.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#870
TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. 12 Yıl, 6 Ay önce Karma: 6  
BÖYLESİNE GÜZEL YAZINIZ İÇİN BİZLERE DÜŞEN SİZİ TEBRİK ETMEKTİR.SAĞOLUN VAR OLUN.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 16/04/2009 22:42 tarafından EMEKLİASSUBAY.
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#871
Cvp:TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. 12 Yıl, 6 Ay önce Karma: -1  
Saygıdeğer meslektaşım Atılgan, önerilerinize yürekten katıldığımı belirtir, emekleriniz için binlerce kez teşekkür ederim. Saygılarımla.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#1136
Cvp:TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. 12 Yıl, 4 Ay önce Karma: 0  
Sayın bergamalı,
Tüzüğümüzün bizlere yakışan bir dernek tüzüğü halini alabilmesi için yaptığınız çalışmaları taktirle karşılıyor,bizlerle burada paylaştığınız için teşekkürlerimi sunuyorum.Emeğinize sağlık,şimdi burada asıl görev, şayet "OLAĞANÜSTÜ TÜZÜK KURULTAYI" yapılırsa ,şubelerimize ve delegelerimize düşmektedir.Bu değerlendirmeleriniz bizlere aydınlık günleri de getirebilecek bir çalışmanın ürünü olduğunu ve özellikle sitemizde de üye olan delegelerimizin sitemizde bu yöndeki değerli fikirleri ile yapacakları katkıları ile de derneğimizi işaret ettiğiniz bir "TÜZÜĞE" kavuşturacaktır.Saygılarımla.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
#1137
Cvp:TEMAD TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ !.. 12 Yıl, 4 Ay önce Karma: 6  
TEMAD yönetimi seçildiğinden beri sözde komisyonla Tüzük Çalışması yapıyor.Bizler bu konuyu gündemde tuttuk takipçisi olduk kerhen açıklama yapmışlar.Gayeleri yasak savmak zaman kazanmak.TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE OLAĞANÜSTÜ KURUL DEDİĞİMİZDE DERHAL SANAL KİMLİKLERİ ORTAYA ATIP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME GAYRETİNDE OLUYORLAR.İŞTE BUGÜNDE ÖRNEĞİNİ GÖRDÜK.ASUBAY ONUR MÜCADELESİNE GÖNÜL VERMİŞ ASSUBAY SEVDALISI BÜYÜĞÜMÜZ SN GÜRPINAR'A MESNETSİZ SUÇLAMALAR.BENİM ÖNERİM;ASSUBAYLAR ARASINA NİFAK SOKAN BU YÖNETİMİ TÜZÜKTEN ÖNCE DEĞİŞTİRMELİ ŞEKLİNDEDİR BU TEHLİKELİ ZİHNİYET YÖNETİMDE KALDIĞI MÜDDETÇE NEYİ DEĞİŞTİRİRSENİZ DEĞİŞTİRİN NETİCE DEĞİŞMEYECEKTİR....Saygılarımla.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla