cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
ibrahim    24 Nisan 2009 22:11
Degerli meslektamz Ersen GRPINAR ve saygdeger elerine gemi olsun dileklerimle sayglar sunarm.

ERGN    24 Nisan 2009 21:01
Sayn Seluk ER,

Bir iki gn nce yazm olduunuz yaznzda, yrymz esnasnda CUMHURYET, LAKLK gibi sylemlerin ne gibi zarar olabilir ki demisiniz.

BU TR SYLEMLERN YRYMZN AMACININ ARPTIRILMASI N GENKUR TARAFINDAN FARKLI EKLDE KULLANILACAINI BLMEMZ LAZIM.

TEMAD'IN SESN KISMAK N GENKUR, TBMM'YE ASSUBAY, SUBAY VE GAZ DERNEKLERNN AMACININ AYNI OLDUU GEREKESYLE VE BO YERE MASRAF YAPMAMAK N BRLETRLMELER GEREKMEKTEDR GB SON DERECE MESNETSZ BR GEREKEYLE KANUN TEKLF GNDERMTR. TEKLF HALA TBMM'DE BEKLEMEKTEDR.

(KABUL EDLRSE ARTIK KISIK IKAN SESMZ H IKMAYACAKTIR)

Bundan bir ka yl nceki miting esnasnda yine bu sylemler yznden medyada kastl olarak ASSUBAYLAR CUMHURYETE SAHP IKMAK N YRDLER balklar atlmad m?

NETCEDE AMACIMIZA ULAAMADIK.

Yrymzn amacnn laiklii savunmak deil GENELKURMAY TARAFINDAN VERLMEK STENMEYEN zlk haklarmzn verilmesi ve eitlik ilkesine aykr olarak yrtlen kanunlarn dzeltilmesi iin olmaldr.

Bir ok arkadam CUMHRYET, LAKLK iin yryeceksek ADD'nin (KMN AMALARINA HZMET ETT HERKES TARAFINDAN BLNMEKTEDR) mitingine katlalm daha iyi olur demektedir.

BU TR SYLEMLERN YRYMZDE KULLANILMAMASINI YETKLLERDEN HASSASYETLE RCA EDYORUM.

H bir ASSUBAY ARKADAIMIZIN CUMHURYETLK VE LAKLKLE LGL BR KAYGISININ OLDUUNU SANMIYORUM.

Btn meslektalarma sayglar sunarm.

TURGUT KARAKOYUN    24 Nisan 2009 17:02
Deerli meslektam Ersen GRPINARA gemi olsun dileklerimle birlikte sayglarm da sunuyorum.

Hayati ERGRBZ    24 Nisan 2009 15:07
Aada bir anayasa mahkemesi karar var,imdi iyi inceleyelim bu kararda davac astsubay aleyhine oy kullananlar kimler, hakl diyenler kimler karara erh koyarak astsubaya hakldr demi yorum sizlerindir...
ANAYASA MAHKEMES KARARI
Resmi Gazete Tarih/Say:18.09.2002/24880
Esas Says : 2000/10
Karar Says : 2000/47
Karar Gn : 2.11.2000
TRAZ YOLUNA BAVURAN : Ankara 1. dare Mahkemesi
TRAZIN KONUSU : 27.7.1967 gnl, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa 4376 sayl Yasann 7. maddesi ile eklenen Ek Geici Madde 73de yer alan ...31.12.1984 tarihi ile... ibaresinin Anayasann 10. maddesine aykrl savyla iptali istemidir.
I- OLAY
Hava Kuvvetleri Komutanlnda Hv. Per. Kd. Bv. rtbesiyle grev yaparken isteiyle 5.3.1984 gn, 2. derecenin 5. kademesi zerinden emekliye ayrlan davacnn, emekli intibaknn 1. dereceye ykseltilmesi istemini reddeden Emekli Sand Genel Mdrl ilemine kar at davada, 926 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Personel Kanununa 4376 sayl Yasa ile eklenen Ek Geici Madde 73de yer alan ...31.12.1984 tarihi ile ibaresinin Anayasaya aykrlk savn cidd bulan Mahkeme iptali iin bavurmutur.
II- TRAZIN GEREKES
Bavuru kararnn gereke blm yledir:
3.7.1992 tarih ve 21273 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren 3815 sayl Kanunun 5. maddesi ile 926 sayl Kanuna eklenen ek 25. maddede; astsubaylardan Ek VIII sayl Aylk Gsterge Tablosunda 2. derece iin ngrlen nc ve daha sonraki kademeleri kazanlm hak ayl olarak alanlarn, nc kademede en az bir yln tamamlamak veya daha sonraki kademelerde bulunmak, son alt yllk sicil notu ortalamas yzde doksan ve daha yukars olmak ve kademe ilerlemesi yapma artlarn tamak kaydyla, bulunduklar aylk gsterge tablosunda 1. dereceye ykseltilecekleri kurala balanm; 2.8.1998 gn ve 23421 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren 4376 sayl Kanunun 7. maddesi ile 926 sayl Kanuna eklenen ek 73. madde de ise; Trk Silahl Kuvvetlerinden 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli, adi malllk veya vazife malll aylna mstehak olarak ayrlan astsubaylar ile bunlardan dolay kendilerine dul ve yetim ayl balananlarn emekli aylklar, bu Kanunun ek 25. maddesinde ngrlen artlar haiz olmak kaydyla, aylk almakta olduklar gsterge rakamndan az olmamak zere 1. derecenin gsterge rakamlarna ykseltilecei, ancak bunlara gemie ynelik aylk ve ikramiye fark denmeyecei, kural getirilerek yasada belirtilen koullar tamas halinde 31.12.1984 tarihinden sonra emekli olanlarn da bulunduklar aylk gsterge tablosunda 1. dereceye ykseltilecekleri belirtilmitir.

Bu durumda yasada ngrlen koullar tayan ve 31.12.1984 tarihinden nce emekli, adi malllk veya vazife malll aylna hak kazanan astsubaylar ve bunlardan dolay kendilerine dul ve yetim ayl balananlar ile 31.12.1984 tarihinden sonra emekli ayl balananlar arasnda farkllk meydana getirilmesi eitlik ilkesine aykr olduundan, Mahkememizce Anayasaya aykrlk iddias ciddi bulunmutur.

Aklanan nedenlerle Anayasann 152. maddesi ve 2949 sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunun 28. maddesi uyarnca Mahkememizce baklmakta olan dava sebebiyle uygulanacak olan 926 sayl Kanunun ek 73. maddesindeki ...31.12.1984 tarihi ile... ifadesinin Anayasann eitlik ilkesine aykr bulunmas nedeniyle Anayasaya aykr olduu kanaatine ulaldndan dava dilekesi ve eklerinin onayl rnei ile sz konusu ibarenin iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine bavurulmasna 30.12.1999 tarihinde oybirlii ile karar verildi.
III- YASA METNLER
A- tiraz Konusu Yasa Kural
27.7.1967 gnl, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa 4376 sayl Yasann 7. maddesi ile eklenen ve itiraz konusu ibareyi de ieren Ek Geici Madde 73 yledir:
EK GEC MADDE 73.- Trk Silahl Kuvvetlerinden 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli, adi malullk veya vazife malull aylna mstehak olarak ayrlan astsubaylar ile bunlardan dolay kendilerine dul ve yetim ayl balananlarn emekli aylklar, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde ngrlen artlar haiz olmak kaydyla, aylk almakta olduklar gsterge rakamndan az olmamak zere 1 inci derecenin gsterge rakamlarna ykseltilir. Ancak, bunlara gemie ynelik aylk ve ikramiye fark denmez.
B- Dayanlan Anayasa Kural
tiraz gerekesinde dayanlan Anayasa kural yledir:
MADDE 10.- Herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyas dnce, felsef inan, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gzetilmeksizin kanun nnde eittir.
Hibir kiiye, aileye, zmreye veya snfa imtiyaz tannamaz.
Devlet organlar ve idare makamlar btn ilemlerinde kanun nnde eitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadrlar.
IV- LK NCELEME
Anayasa Mahkemesi tznn 8. maddesi gereince Haim KILI, Samia AKBULUT, Yaln ACARGN, Mustafa BUMN, Sacit ADALI, Fulya KANTARCIOLU, Aysel PEKNER, Mahir Can ILICAK, Rt SNMEZ, Erturul ERSOY ve Tlay TUCUnun katlmalaryla 29.2.2000 gn yaplan ilk inceleme toplantsnda dosyada eksiklik bulunmadndan iin esasnn incelenmesine oybirliiyle karar verilmitir.
V- ESASIN NCELENMES
Bavuru karar ve ekleri, iin esasna ilikin rapor, itiraz konusu yasa kural, dayanlan Anayasa kural ve bunlarn gerekeleri ile dier yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gerei grlp dnld:
Mahkeme bavuru kararnda zetle, 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununa 3815 sayl Yasa ile eklenen ve 3.7.1992 gn yrrle giren Ek 25. madde ile, VIII sayl aylk gsterge tablosunun 2. derecesinde yer alan astsubaylarn, sicil notu ortalamasna bal olarak 1. dereceye ykselmelerine olanak tanndn, ayn ekilde 926 sayl Kanuna 29.7.1998 gnl 4376 sayl Yasa ile eklenen Ek Geici 73. madde ile de 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli olan astsubaylar ile bunlarn dul ve yetimlerinin emekli aylklarnn, Ek 25. maddedeki koullarn varlna bal olarak 1. dereceye ykseltilmesinin ngrldn, bu durumda, ayn konumda bulunmalarna karn 31.12.1984 tarihinden nce emekli olanlarla 31.12.1984 tarihinden sonra emekli olanlar arasnda farkllk meydana getirilmesinin eitlik ilkesine aykrlk oluturduunu ileri srerek kuraln iptalini istemitir.
Subay ve astsubaylarn zlk haklar, askeri hizmetlerin nitelii gznne alnarak 27.7.1967 gnl ve 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanunuyla dzenlenmitir. 926 sayl Kanuna, 4376 sayl Yasann 7. maddesi ile eklenen Ek Geici 73. maddeyle, 31.12.1984 - 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli olan astsubaylar ile, dul ve yetimlerinin emekli aylklarnn, belli koullarn varlna bal olarak 1. derecenin gsterge rakamlarna ykseltilmesi ngrlmektedir.
657 sayl Kanunun 243 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile yeniden dzenlenen 37. maddesine gre, eitim durumlar, hizmet snflar ve grev unvanlar itibariyle en ok ykselebilecekleri derecenin 4. kademesine gelen memurlara sicil notuna bal olarak, kadro art aranmakszn bir st dereceye ykselme olana tannm, 243 sayl KHKnin 57. maddesi uyarnca 31.12.1984 tarihinde yrrle giren bu kuraln, benzer durumda olan silahl kuvvetler mensubu astsubaylar ynnden ortaya kard eitsizliin giderilebilmesi iin 3.7.1992de yrrle giren 17.6.1992 gnl, 3815 sayl Yasayla 926 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek 25. maddeyle daha nce 1. dereceye ykselmesi mmkn olmayan astsubaylarn da 657 sayl Kanunun 37. maddesiyle tannan hakka paralel olarak, 1. dereceye ykselebilmeleri salanmtr.
Ancak, 657 sayl Yasann 37. maddesinin yrrle girdii 31.12.1984 ile 3815 sayl Yasann yrrle girdii 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli olan astsubaylar bu olanaktan yararlanamadklarndan aradaki farklln giderilebilmesi iin dava konusu Ek Geici 73. madde ile bu iki tarih arasnda (31.12.1984 - 3.7.1992) 2. dereceden emekli olan ve Ek 25. maddedeki koullar tayan astsubaylarn emekli aylklarnn da 1. dereceye ykseltilmesi ngrlmtr. Bylece, 657 sayl Yasann yeniden dzenlenen 37. maddesinin yrrle girdii 31.12.1984 tarihi ile 3.7.1992 tarihi arasnda 926 sayl Yasaya gre emekli olan astsubaylarla, 657 sayl Yasa uyarnca emekli olanlar arasndaki farkllk giderilmitir.
Hukukun temel ilkeleri arasnda yer alan eitlik ilkesine, Anayasann 10. maddesinde yer verilmitir. Buna gre, herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyas dnce, felsef inan, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gzetilmeksizin kanun nnde eittir. Hibir kiiye, aileye, zmreye veya snfa imtiyaz tannamaz. Devlet organlar ve idare makamlar btn ilemlerinde kanun nnde eitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadrlar.
Yasa nnde eitlik ilkesi hukuksal durumlar ayn olanlar iin sz konusudur. Bu ilke ile eylemli deil, hukuksal eitlik ngrlmtr. Eitlik ilkesinin amac, ayn durumda bulunan kiilerin yasalar karsnda ayn ileme bal tutulmalarn salamak, ayrm yaplmasn ve ayrcalk tannmasn nlemektir. Bu ilkeyle, ayn durumda bulunan kimi kii ve topluluklara ayr kurallar uygulanarak yasa karsnda eitliin inenmesi yasaklanmtr. Yasa nnde eitlik, herkesin her ynden ayn kurallara bal tutulaca anlamna gelmez. Durumlarndaki zellikler, kimi kiiler ya da topluluklar iin deiik kurallar ve uygulamalar gerektirebilir. Ayn hukuksal durumlar ayn, ayr hukuksal durumlar farkl kurallara bal tutulursa Anayasada ngrlen eitlik ilkesi zedelenmez.
Personel hukukunda, kamu grevinin gerektirdii statler dzenlenirken zellikleri gerei kimi uygulamalarn belli bir tarihten balatlmas doal olduundan eitlik karlatrmasnn da bu tarih esas alnarak yaplmas gerekir. Bu durumda, 31.12.1984 tarihinden sonra emekli olanlar arasnda ayrm yaplmadndan eitlik ilkesine aykrlk yoktur.
Aklanan nedenlerle, itiraz konusu ibare, Anayasann 10. maddesine aykr deildir. ptal isteminin reddi gerekir.
VI- SONU
27.7.1967 gnl, 926 sayl Trk Silhl Kuvvetleri Personel Kanununun 4376 sayl Yasa ile eklenen Ek Geici 73. maddesinde yer alan ...31.12.1984 tarihi ile... ibaresinin Anayasaya aykr olmadna ve itirazn REDDNE, Haim KILI, Yaln ACARGN, Sacit ADALI ile Ali HNERin karoylar ve OYOKLUUYLA, 2.11.2000 gnnde karar verildi.

Bakan
Mustafa BUMN Bakanvekili
Haim KILI ye
Yaln ACARGN
ye
Sacit ADALI ye
Ali HNER ye
Fulya KANTARCIOLU
ye
Mahir Can ILICAK ye
Rt SNMEZ
ye
Erturul ERSOY
ye
Tlay TUCU ye
Ahmet AKYALIN

KARIOY YAZISI
Davacnn, astsubay baavu rtbesinde iken 5.3.1984 tarihinde 2. derecenin 5. kademesinden isteiyle emekli olduu, 2.3.1999 tarihinde T.C. Emekli Sandna bavurarak 926 sayl Yasaya 4376 sayl Yasa ile eklenen ek geici 73. maddesi uyarnca 1. dereceye intibaknn yaplmasn istedii, hakknda tesis edilen olumsuz ilem zerine at davada ileri srd Anayasaya aykrlk savn ciddi bulan Ankara 1. dare Mahkemesinin, 31.12.1984 tarihinden nce emekli olan astsubaylar ile bu tarihten sonra emekli olanlar arasnda farkllk meydana geldiinden eitlik ilkesine aykr bulunan ek geici 73. maddede yer alan 31.12.1984 tarihi ile ibaresinin iptali istemiyle bavurduu anlalmaktadr.
926 sayl Yasaya 4376 sayl Yasa ile eklenen ek geici 73. maddede, Trk Silahl Kuvvetlerinden 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli, adi malullk veya vazife malull aylna mstehak olarak ayrlan astsubaylarn ek 25. maddede ngrlen artlar haiz olmak kaydyla 1. derecenin gsterge rakamlarna ykseltilecekleri kural yer almaktadr.
Personel mevzuatnn esasn tekil eden 657 ve 926 sayl Yasalarda, yrrle girdikleri tarihlerden itibaren zaman zaman ve sk aralklarla, personelin ve uygulayclarn kolaylkla takip edemeyecekleri trde ok byk deiiklikler yapld bilinin bir gerektir. Bu balamda 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununun 137. maddesinde, subay ve astsubay, uzman avu ve uzman jandarma avularnn aylklarnn, rtbe ve rtbedeki kademe esasna gre tesbit edilecei, en dk gsterge rakamnn 100 ve en ykseinin 1.000 olduu, bu tavan ve taban rakamlar arasnda personelin rtbe ve kdemlerine ait gsterge rakamlarnn zel kanunla tesbit edilecei belirtilmi, ancak madde metninde yer alan zel kanun, 1327 ve 1323 sayl Kanunlarn yrrle girmesine kadar karlamamtr. 926 sayl Trk Silahl Kuvvetleri Personel Kanununda kkl deiiklikler yapan 31.7.1970 gn ve 1323 sayl Kanunla 926 sayl Kanunun 137. maddesi deitirilerek Silahl Kuvvetler Personeli iin gsterge tablolar getirilmi, astsubaylar hakkndaki gsterge tablosu da Ek-8 sayl cetvelde gsterilerek, astsubay kdemli baavularn en fazla 4. dereceye ykselebilecekleri kabul edilmitir. Daha sonra 3.7.1975 gn ve 1923 sayl Kanunla yaplan deiiklikle 926 sayl Kanunun 137. maddesine ekli 8 sayl cetvel deitirilerek astsubay kdemli baavular 2. dereceye ykseltilmilerdir.
Davac da 5.3.1984 tarihinde 2. derecede iken emekli olmutur.
29.11.1984 gnl, 243 sayl KHKnin 2. maddesi ile 657 sayl Kanunun 37. maddesi yeniden dzenlenerek Devlet memurlarnn azami ykselebilecekleri derecelerin drdnc kademesinden aylk almaya hak kazanan ve son alt yllk sicil ortalamas doksan ve daha yukar olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlarn kazanlm hak aylklar, kadro art aranmakszn bir st dereceye ykseltilmitir. Bu ynde bir dzenleme, 926 sayl Yasada uzun sre yaplmam, 17.6.1992 gnl, 3815 sayl Kanunun 3. maddesiyle 926 sayl Kanunun 137. maddesine ekli 8 sayl cetvelde deiiklik yaplarak astsubay baavularn 1. dereceye ykselmeleri salanm, bu Kanunun 5. maddesiyle eklenen Ek-23,24 ve 25. maddelerinde, astsubaylktan subayla geenlerin, astsubay iken faklte ve yksekokulu bitirenlerin ve ayrca 2. derece iin ngrlen 3. ve daha sonraki kademelerden aylk alanlarn son alt yllk sicil notu ortalamas yzde doksan olanlarn bulunduklar aylk gsterge tablosunda 1. dereceye ykselebilecekleri, ayn Kanunun 6. maddesiyle eklenen ek geici 59. ve 60. maddelerinde de, Ek-23 ve Ek-24. maddelerdeki artlar tayanlardan evvelce emekli olanlarn getirilen olanaktan yararlanacaklar kabul edilmi, ancak Ek-25. maddenin sadece grevde olanlar kapsamas ve bunlarn emekliliklerine de yansyaca ynnde ek geici 59. ve 60. maddelerde olduu gibi bir hkm bulunmamas nedeniyle 137. maddeye ekli 8 sayl cetvele tabi olup daha nce 2. dereceden emekli olan astsubaylar ile Ek-25. madde kapsamnda 1. dereceye ykseltilmi olanlar arasnda emeklilik aylk gstergeleri ve emekli maalar ynnden nemli lde bir farkllk ortaya kmtr. Bu farkl durumun dzeltilmesi amacyla, 926 sayl Yasann baz maddelerini deitiren 4376 sayl Yasa karlmtr. Bu Yasann 7. maddesiyle eklenen ek geici 73. maddesinde, Trk Silahl Kuvvetlerinden 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli aylna mstehak olarak ayrlan astsubaylar ile bunlardan dolay kendilerine dul ve yetim ayl balananlarn emekli aylklarnn, bu Kanunun ek 25. maddesinde ngrlen artlar haiz olmak kaydyla 1. derecenin gsterge rakamlarna ykseltilecei kabul edilmitir. Bylece 31.12.1984 ile 3.7.1992 tarihleri arasnda emekli olanlarla 3.7.1992 tarihinden sonra emekli olan astsubaylarn emekli aylklarnda eitlik salanm, 31.12.1984 tarihinden sonra emekli olan tm astsubay baavularn 1. dereceden emekli ayl almalar olana getirilmi iken 243 sayl KHKnin yrrlk tarihi olan 31.12.1984 tarihinden nce emekli olan astsubaylar bu haktan yararlandrlmayarak farkl uygulamalar yaratlarak Anayasann 10. maddesinde ngrlen eitlik ilkesi inenmitir. Ayn rtbe ve statde bulunan astsubay baavulardan 31.12.1984 tarihinden evvel emekli olanlarla bu tarihten sonra emekli olanlar farkl derece ve kademeden emekli ayl alacaklardr. Anayasa Mahkemesi kararlarna gre, yasa nnde eitlik ilkesi, hukuksal durumlar ayn olanlarn yasalar karsnda ayn ileme bal tutulmalarn gerektirir. Bu ilkeyle ayn hukuksal durumda bulunan kiilerin ayr kurallar uygulanarak yasa karsnda eitliin inenmesi yasaklanmtr. tiraza konu edilen ek geici 73. maddede yer alan 31.12.1984 tarihi ile ibaresi, ayn hukuksal durumda bulunan astsubay baavular arasnda eitsizlik yarattndan Anayasann 10. maddesine ve ayrca sosyal hukuk Devleti ilkesiyle badamadndan Anayasann 2. maddesine de aykrlk oluturduundan iptaline karar verilmesi gerekirken, Anayasaya aykr grlmeyerek iptal isteminin reddine karar verilmi olduundan ounluk grne katlmyoruz.

Bakanvekili
Haim KILI ye
Sacit ADALI
ye
Yaln ACARGN ye
Ali HNER

SELUK ER    24 Nisan 2009 12:10
ANIT KABR STKAL MARI..!Deerli bymz Sayn KIN'a katlyorum MTG NCESNDE ANIT KABR MUTLAKA ZYARET EDLMEL,STKLAL MARI ALINMALI VE OKUNMALIDIR.CUMHURYET,LAKLK GB SYLEMLERN NE ZARARI OLABLR.FAZLA NE IKARTMADAN ESAS KONUNUN ZERN KAPATMADAN KULLANIMASINDA FAYDA TELAK EDYORUM.SAYGILARIMLA

NHAT ANATRK    24 Nisan 2009 04:47
SAYIN SELUK ER AABEYM, HER ZAMAN K GB DUYGULARIMIZA TERCUMAN OLDUNUZ TEEKKR EDYORUM,SAYGIYLA ELLERNZDEN PYORUM.

SELUK ER    24 Nisan 2009 01:25
YOK SAYILMAK...!
Saygdeer Meslektalarm Bizler Assubayz Vatann gerek evlatlaryz bu lke iin canmz kanmz terimizi akttk.Grevi,makam,rtbesi konumu ne olursa olsun ASSUBAYLARI yok saymak kimsenin haddine hele bir derneinde hi haddine deidir..ASSUBAYI YOK SAYMAK CUMHURYET,VATANI,BAYRAI YOK SAYMAKLA E DEERDR.BEN EMEKL ASSUBAY\\\'IM VARLIIMI KABUL ETMEYENLER ELETRRM.BENM MESLEKTAIM KOPAN BACAINA KRED KARTIYLA PROTEZ ALIYORSA,KAYSERDE GZALTINA ALINARAK HUKUK DII MUAMELELERE MARUZ KALAN MESLEKTALARIM BRDE AST KUYUSUNA ATILMAKLA TEHDT EDLYORSA BUNA KARI IKMAYAN SVL TOPLUM KURULULARINI SM KONUMU NE OLURSA OLSUN KINARIM.Akl bilim adalk byle davranmaym gerektiriyor?Sayn Meslaktam bahse konu dernein ismini kk harfle yazdm iin kk dreceinizimi zannettiniz diyor.yle bir ey aklmdan dahi gemedi.Madem kk drldnz dnyorsunuz haklsnz derneinizin Bakan E.ORGENERAL U ANDA YARGI NNDE.Benim kk harfle dernein adn yazmamm daha kltc.Yoksa Derneinizin Yneticilerinizin iinde bulunduu durummu daha kltc?BEN ATATRK\\\'N NFORMASINI 14 YAINDA GYDM,LKEMEDE ATATRK DNCEYLE HZMET ETTM.BU MEMELEKET NE EKTYSE SAHTE ATATRKLERDEN VE DN SLAMI KULLANANLARDAN EKT.NAZK DAVETNZE TEEKKR EDERM.NEDEN OLMASIN BU KONUDAK DNCELERMZDEN FAYDALANMAK STERSENZ MEMNUNYETLE YARDIMCI OLURUM.Sayglarmla..

brahim    23 Nisan 2009 22:30
SN.ZKARA,

Doru bir tespit ve deerlendirmesini mesaj panosunda bizlerle paylayor.Sanrm Antalya Temad'n baarsn da bu ngrl ve gereki yazs ok gzel zetliyor..

Ulu nder Atatrk,bu milleti bir "teba" olmaktan karp,ulus ve birey olma yolunda mrn harcamt.Ama maalesef,bu felsefeyi anlayp zmseyemeyenler,hala klie szlere sarlp,kendilerine biilen/biilecek elbiselerin iine girmek iin yarmaktalar.

"ok souk" dendiinde,herkes "bardaktaki suyu" deil,"HAVANIN"souk olduunu anlar.Ancak anlamak isterlerse...

Ksaca,zmre olarak,bize biilmeye allan ""teba" rolnden kurtulmal,olaylar rasyonel deerlendirmeliyiz.
Sn.ZKARA'ya baarl almalar ve saduyusu iin teekkr ediyor,sevgili meslektalarma da kendisinin yazsnn bir kez daha okunmasn tavsiye ediyorum.

Kendi elbiselerimizi dikip giyebileceimiz aydnlk ve mutlu gnler temenni eder,deerli meslektalarma sayglar sunarm.

Yusuf ZKARA    23 Nisan 2009 20:18
TOPLANTI,GSTER VE YRY MTNGMZN
DEERLENDRLMES


a. Temad Genel Bakanlnn: 22-01-2009 gn ve 2009/41 sayl Toplant ve gsteri yry konulu faks mesajlar.

b.Temad Genel Bakanmzn Temad Genel Merkez Sitesinde:15-04-2009 tarihli Toplant Gsteri ve Yry Mitingine ar adl yazlar.

c. Temad Antalya l Bakannn: 16-04-2009 gnl Temad Genel Merkez mesaj Panosuna gnderilen Mitingi destek yazs.

lgi (a) faks mesaj ile l Bakanlklarndan mitinge destek amac ile, katlacaklarn miktarlarnn belirlenmesi istenmiti. Buna icabet ederek, Temad Antalya l Bakanl olarak, yelerimizden ve ye olmayan emekli astsubay meslekdalarmzdan toplant, gsteri ve yrye katlacaklarn listesini hazrladk. Temad Genel Merkezinin Toplant, Gsteri ve Yry iin arsn bekledik.

Temad Genel Bakanmz: Toplant Gsteri ve Yry Mitingi izni aldklarn ve 23 mays 2009 gn Ankara merkezinde, mitingin yaplacan ilgi (b) mesajla sitesinde yaynlad.

Bunu mukabil, Antalya Temad l Bakanl olarak bu karar uygun grerek, mitingi destekler ilgi ( c) sayl yazm da, sitelerde yaynladm.

Bu gne kadar alnan kararlar da, buna uyan ve uyulan dnce ve kararlar da, zaman-mekan ve zemin olarak o gn iin uygundu.. Ancak; Temad Genel Merkezi ile birlikte yrteceimiz Toplant, Gsteri ve Yry Mitingi eylem haftasnda baz gelimeler olduu basn kanal ile renildi.

Yry mitingimize olumsuz etki edeceini deerlendirdiimiz gelimelerden biri; ADDnin Ankarada planlam olduu toplant Gsteri ve Yry programdr. Dier biri ise de; DTPnin Yurt apnda l ve lelerden balatarak, Ankaraya kadar devam edecek Toplant, Gsteri ve Yry karar almas programdr.

Her iki eylemin nasl balayp geliecei ve sonulanaca, henz ngrlememektedir. Bu eylemlerin camiamza doacak olaylarla kpr kuraca kukusu ve dncesini bizde oluturmaktadr.

Yapacamz Toplant, Gsteri ve Yryn etkin, greceli olmas iin yukarda arzettiim gerekeler nedeni ile, Temad Genel Bakanmzn mezkr eylemi, koullarn uygun olaca bir zamana ertelemesi tarafmdan deerlendirilmektedir. Toplumsal menfaatlerimiz her eyin stnde tutulmu olup, bu dncemizin; vermekte olduumuz hakl mcadelemizden GER ADIM ATMAK  olarak alglanmamasn zellikle belirtmek isterim.
Koullarn uygun olduu ileriki bir zamanda, SOSYAL VE ZLK HAKLARIMIZ elde etmek adna her trl yaplacak yasal hareket ve eylemleri- tm maddi ve manevi gcmz kullanarak-destekleyeceimizi de ayrca belirtmek isterim.
Sayglarmla&23-NSAN-2009

Yusuf ZKARA
TEMAD Antalya l Bakan

Metin CEYRAN    23 Nisan 2009 19:38
Mjdeler olsun
TEMAD 23 mays yrnden sonra zlk haklarmzda iyiletirme yaplmaz ise:
-B plan hazrm,
-Hkmet yetkililerinin oyalamasna aldrmakszn B plan devreye girecekmi,
-B Planyla zlk haklarmzn alnmas iin daha radikal kararlarn icrasna balanacakm
-ASSUBAYLAR sitesi tam destek verip, birlikte yryeceklermi.
-ASSUBAYLAR sitesi TEMAD'a hakarete varan yazlar birkasefer yaynlamay brakn,hi yaynlamayacakm.Sadece yapc yol gsterici ve yardmc olacaklar yaynlayacaklarm.
-Demokrasinin gerei hem TEMAD hem ASSUBAYLAR sitesi kendilerini olumlu ve yapc fakat ilerine gelmeyen yazlarda sitelerinde yaynlayacaklarm.
-ASSUBAYLAR sitesi ve TEMAD gelecekteki konumlar iin 70 milyonun nnde kavga etmekten vazgeip, bu zeminin olaan veya olaanst GENELKURULLAR olduuna karar vermiler.
Sevgili dostlar bundan daha iyi bir mjde olurmu derken uykudan uyandm...
SEVGL DOSTLAR BU BR RYAYMI.
ERSAN GRPINAR abimize gemiler olsun.
Metin CEYRAN
E.Hv.Mu.Kd.Bv
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Sn.Ceyran Emekliassubaylar sitesi bugne kadar TEMAD'a dolaysyla mcadelemize sadece destek verdi,hibir yazmzda zaman,zaman bizler hedef gsterilsek dahi izgimizden sapmadk, eletiri hudutlar almad; Assubay onur mcadelemizden baka bir dncemiz olmad tersi rya deil kabus olurdu.

smail DAMAR    23 Nisan 2009 17:24
Saduyulu vatandalar olarak demokrasimiz ve lkemizin aydnlk gelecei iin ocuklarmzn gelecei iin bizde mitinglere katlmalyz... Ama bu mitingler AMACI KME HZMET ETT BELL OLMAYANLARA DEL savunmak iin deil millet iradesi ve demokrasi iin olmal GNLL EMEKLASSUBAYLAR ve dier STK lar grev bana davet ediyorum.Kardece, sevgi ve sayg ierisinde miting nasl yaplrm beklesinler ve grsnler...

24 MAYIS MLAT OLSUN

yiit    23 Nisan 2009 16:14
Saygdeer meslektalarm, Sayn Seluk er'in yazsnda vurgulamaya alt olayn yanl anladn dnyorum. Saygdeer meslektamzn yazsnda, Atatrkln gerek manada uygulanmas gerektii vurgulanmtr.

Atatrk grnp Atatrkln ruhuna aykr hareket edenlerin yznden bu halere dmedik mi? Tam manasyla uygulansayd, imdi bu durumda m olurduk?

Ben diyorum ki, assubaylar aalayan, horlayan, iteleyen, dlayan, yok sayan, parya muamelesi yapan kim olursa olsun, Atatrk olamaz.

Devlet ve millet hayatn akla ve bilime dayandran Gazi Mustafa Kemal Atatrkn kurduu Cumhuriyete, Devrim ve lkelerine sahip kmak, boynumuzun borcudur.

Yasal haklarmzn kazanm iin emek verip aba sarfeden meslektalarma selam olsun.

Mesut MAVTUNA    23 Nisan 2009 16:10
23 NSAN ULUSAL EGEMENLK VE OCUK BAYRAMIMIZ TM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

BU GNN ANLAMI N, YCE ATATRKN VE O DEVRN DEERL BR ETM BAKANININ
NE KADAR HASSAS BR DNCE LE MLLETNE VERDKLER NEM VE DAVRANIIYLA
TAMAMLAMAK STERM.
BU KISSADAN HSSEDEK RNEKTEN DERS ALACAK VE LKE YNETMNDE DRST OLMASINI BLECEK OK YNETCLERMZ VARDIR HERHALDE SAYGILARIMLA
MESUT MAVTUNATorpil Nasl Yaplr ?
> Yl 1934, o dnemde Milli Eitim Bakanl Ulus'tadr. Bakan ise Nideli
> Abidin ZMEN'dir.
> Bakan, makamnda almaktadr. Kap alnr.
> Bakann gr sesi:
> "Giriniz!" Atatrk'n yaverlerinden biri, yannda iki ocukla makama girerler. Konuklara yer gsterir ve zarf aar.
> Atatrk'ten gelen bir mektuptur bu:
> "Bay Abidin ZMEN, Milli Eitim Bakan..."
> Abidin ZMEN zarf zenle aar ve mektubu dikkatle okur:
> "Yaver Bey'le, size iki fakir ve kimsesiz ocuk gnderiyorum. Bu ocuklar, uygun greceiniz, bir liseye (parasz yatl olarak) kaydn yaptrn..."
> Bu, Atatrk'n bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan ZMEN, Orta retim Genel Mdrn artr ve u direktifi verir:
> "Yaver Bey'in yanndaki bu iki ocuun evrakn alnz ve bu ocuklarn Haydarpaa Lisesi'ne paral yatl olarak kaydn yaptrp her ikisi iin de er yllk paral yatl makbuzlarnn veli ve deyen hanesine Atatrk'n ismini yazdrarak bana getiriniz." der.
> Bakann emri yerine getirilmitir. Abidin ZMEN de ksa bir mektup yazarak Yaver Bey'le Atatrk'e yollar.
> Mektubun ierii yle:
> "Muhterem Atatrk, Yaver Bey'le gndermi olduunuz iki ocuk hakknda mirlerinizi aldm. Ancak, arkasnda Trkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbakan Atatrk gibi biri bulunduu iin; bu ocuu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarmz, hem de mantmz izin vermedi. Bu nedenle her iki ocuunda emirleriniz gerei Haydarpaa Lisesi'ne paral yatl olarak kaytlarn yaptrdm. ocuklarn er yllk okul taksitlerine ait makbuzlar ekte takdim ediyorum..."
> Atatrk bu mektup zerine, devrin Babakan smet nn'ye telefon ederek:
> "Bak senin Milli Eitim Bakann bana ne yapt." diyerek olay anlatm.
> nn, Bakan adna zr dilemi. Atatrk:
> "Yok! demi zr dileme. ok memnun oldum. Keke her devlet adam bu medeni cesarete sahip olabilse ve doruyu gsterebilse."
> Tarihi deeri olan ve hibir yerde yaymlanmayan bu annn unutulup gitmesine gnl raz olmayan bakann yeeni yksek mimar H. Rahmi ZMEN, 15.08.1985 gn bu mektubu gazeteci yazar Vahap Okay'a iletir.
O da 15.09.1985'te gazetesinde yaymlar.
> te devlet byle kurulur, devlet byle adamlarla ynetilir...
> Mustafa Kemal in Bakanlar byleydi.

Halil Yaz    23 Nisan 2009 15:18
SEVGL ARKADALARIM,
BU GN 23 NSAN ULUSAL EGEMENLK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.OCUKLARIMIZ VE ZELLKLE TORUNLARIMIZIN DA OCUK BAYRAMLARI KUTLU OLSUN.
HEP BERABER NCE BAYRAMLARA SALIK,HUZUR,MUTLULUK VE GELECEE GVENLE BAKABLECEK GNLER DLERM. SELAM VE SEVGLERMLE...

ERGN    23 Nisan 2009 15:16
Sayn Seluk ER

Yaznzda gerekleri ok gzel izah etmisiniz. Tespitleriniz son derece dorudur. ADD\\\'nin sitesinde de ifade edildii gibi haktan hukuktan bahsedilir fakat ASSUBAY\\\'larn hakkna gelince kimse bahsetmez.

ADD adl dernek KAYSER\\\' de tutuklanan ASSUBAY arkadalarmz iin yry dzenler mi temen ehit olunca yeryerinden oynarken ASSUBAY anlmaz

ANITKABR'
Bizim isteklerimizi farkl ynlere ekmek iin farkl propaganda teknikleri kullanlarak pasifize edilmek istenecektir. TEMAD ynetiminin bu konuda kurallarn kesin izgilerle belirtmesi gerekmektedir.

aydn kln    23 Nisan 2009 14:54
degerli arkadalarm.bu sitede birok arkada kendi penceresinden olaylar yorumlar biz arkadalar ile bu konular paylarlar.bugn bu sitenin mdavim yazarlarndan seluk ier arkadan ATATRK DNCE DERNEG ile ilgili yanl yorumlar 15 yldr yesi oldugum ,2 ylda MENEMEN ile bakanlgn yaptgm bu dernegi hi tanmadgn gsteriyor.sevgili seluk ier ATATRK DNCE DERNEG akl ve bilime dayal toplumsal ilerlemeyi ve tam bagmszlg savunur,baka bir grevi yoktur.o dernegin ismini kk harflerle yazarak onu kk drecegi sanmak en byk yanlgdr.bu dernek ile ilgili size nerim ltfen ye olun ,bu konuyu bir polemik konusu yapmak istemedigim iin burada sonlandrmay uygun buluyor tm assubay arkadalarmn 23NSAN ULUSAL EGEMENLK OCUK BAYRAMINI kutlar,byk ATATRK ve ATATRK ardllar sayg ile selamlarm.
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Savundiu ilkeler bakmndan nemli bir STK olan ADD basn aklamasnda Laik demokratik hukuk devletinden yana olanlar sralanrken sadece subaylardan sz edilmesi zerine Sn.er tepki mesajn yazmtr sitede yaynlanan yazlar kiisel grleri balad hepimizin malumlardr.

MEHMET AL KILIN    23 Nisan 2009 14:41
23 Maysta Ankara'da,Trkiye Cumhuriyeti Emekli Assubaylar olarak, skntlarmz kamuoyuna ve duyurmay istediklerimizin yzne haykrmay planladmz, yasal temsilcimiz olan Temad'n nclnde yaplacak bir mitingimiz var. Bu platformlarda iini dken herkes gibi ben de heycanlym ve en byk temenim mitingimizin olabildiince baka olaylarn glgesinde kalmamas ve asl amacmza en iyi ekilde hizmet etmesidir. Bu amalar gzeterek heycanlanan titizlenen meslektalarm anlyorum.
Ama iinde kast ettiklerini tam ve ak ak ifade etmeyen, sylemek istediklerini "malum evreler" yuvarlamalaryla geitiren mesajlar yazan meslektalarmz var. Adn koyalm. Malum evrelerden kast aklma hemen geliveren "Atatrk", "Antkabirde sayg duruu", "Laik Trkiye Cumhuriyeti yanda olmak" "Bir toplant ve anama treninden nce mutlaka stiklal Mar sylenmesi" gibi kavramlardan uzak durulmas ise, syleyecek bir ka szm var. Ben mrm boyunca eksikleri olan, ama o eksikleri de yine kendisinin bana tand eletiri hakkm kullanarak eletirebildiim Laik demokratik Trkiye Cumhuriyetini korumak iin eitildim, yetitirildim. Dodum doal onun ats altnda yaadm ve karnm onun sayesinde doydu. Bu gn bu halimle ben olarak varsam onun sayesindedir. Bu nedenle ben nce laik demokrat, bamsz Trkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaym, ikinci olarak bu devletin bir emekli assubayym. Geni ereveden bakarsam ve ak sylemek gerekirse, imdiye kadar bu andm zelliklere sahip lkenin yurtta olmaktan eksiklerine ramen gurur duyuyorum. te yapacamz mitingte de emekli assubaylar olarak bizler bu eksikliklerden bizi ilgilen bazlarn dillendireceimizi biliyorum. Herkes anlatmak istediklerini,utanga utanga ima eklinde ifade etmesin. Kastlarn krp dkmeden ak yazsn ve kast ettiklerini bizde bilelim.
Ne mutlu bize ki, hala eksikleri olan Laik Trkiye Trkiye Cumhuriyet'i yurtta ve emekli assubayyz. Papua Yeni Gine'de, Endenozya'da Pakistan'da, Suudi Arabistan'da Temad benzeri bile bir dernek olduunu ve bu lkelerin emekli assubaylarnn gasp edildiinden ikayet ettikleri haklar iin miting dzenleyebileceklerini sanmyorum.
Ne mutlu Laik Trkiye Cumhuriyetinden Yana olanlara ve bunu utangalk gstermeden haykrabilenlere. Sayglarmla....
Ynetici yorumu Ynetici yorumu:
Bizler Laik demokratik hukuk devletinin ve Cumhuriyetin tm kurum ve kurallar ile lkemize yerlemesi iin terini cann kann esirgemeyen bir meslein mensuplaryz bundan kimsenin kukusunun olmamas gerekir

smail DAMAR    23 Nisan 2009 13:56
ATATRK DNCE DERNE mitingine yaplan yorumlara bizde yazalm ltfen...


http://www.haber7.com/yorumlar.php?id=397057 &s=40

Osman Ada    23 Nisan 2009 13:25
Muhterem Arkadalarm,
Dzenlenecek yryte ve basnda yer alan haberlere yaptmz yorumlarda MAA ZAMMI isteimizin dile getirilmemesini ben de arzuluyorum. Bu ortamda maaa zam dersek tepki ekeriz, ama bro memuru gibi greve balamay adaletsiz buluyoruz dersek zaten balang derecelerimiz MYO iin 9/2 lisans iin 8'nci derece olursa hem adalet gerekleir hem de ekonomik sorunumuzda byk rahatlama salarz. Vurgulayacamz husus birok arkadamzn belirttii gibi adalet,eitlik ve insan onuruna saygdr, bu kelimenin almnda tm sorunlarmz vardr deerlendirilir, bizim gayemiz sesimizi duyurmak hakszlklarmzn sona ermesini salamaktr.Genel Merkezden de aklama bekliyoruz, iyi gnler dilerim.Sayg ve sevgilerimle.

Mustafa Arabacolu    23 Nisan 2009 13:16
"Yeni nesil Trkiye nin gen evlatlar; yorulsanz dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek zere karar verenler, asla ve asla yanlmazlar" M.Kemal ATATRK
Ulu nder Atatrk n dnya ocuklarna armaan ettii gn olan bugn "Ulusal egemenlik ve ocuk Bayram" KUTLU OLSUN...

SELUK ER    23 Nisan 2009 12:00
SUBAY ADA,YA ASSUBAY...

Derneinin isminin ba tarafna ATATRK'n ismini koymayla NE ATATRK' NE DE DNCELERNE SAHP OLUNMUYOR.SUBAY ADA, AYDIN YA ASSUBAY ? ESAMES BLE OKUNMUYOR.VARSA YOKSA SUBAY.ADI GEEN OLAYDA ASSUBAYLARDA VAR.GENERALE ,ALBAYA ,BNBAIYA GENELKURMAY SAHP IKAR,KORGENERALN ELNE E KOLANYAYI TUTUTURUP CEZAEVNE GNDERR TUTUKLU GENERALLERE DESTEK VERR. Subay hanmlar da SZDE DESTEK N TUTUKLU GENERAL ELERN EVNDE ZYARETE GDERLER.ASSUBAY N H BRS KILINI KIPIRDATMAZ.VARSA YOKSA SUBAY.Ad Atatrk Dnce Dernei olan ancak ATATRK'N NE DNDN HAYAL DAH EDEMEYEN E.GENERALLERN ARPALII HALNE GELEN BU DERNEK GENERALLER KURTARMAK N SZDE CUMHURYET MTNG DZENLYOR.HEM DE BZDEN ALTI GN NCE.BU AYRIM NEDEN? ASSUBAYLAR BU CUMHURYETN EVLATLARI DELM? BYK ATATRK'N HANG DNCESNDE AYRIM VAR?Byk Atatrk'n byk ismi altnda kk dnen ayrmc, Assubaylar hie sayan szde Atatrkler.Sayglarmla.

Mustafa Sava EVRAN    23 Nisan 2009 11:44
Sevgili kardeim Sn.Orhan ORHUN SHOW haber sitesindeki haberle ilgili olarak pe pee 3 yorumumdan yalnzca birisindeki bir cmleyi alarak cmlede geen ifadenin talihsizlik olduunu dnyor.3 yorumu da btnlk iinde deerlendirmi olsa ne demek istediimi daha net anlayacak.Sz konusu olan zam ise sanyormusunuzki uygulamadaki sistem Subay'a 1300 TL zam yapmadan Assubaya 300 TL zam yapacak.Sistem Anayasa'ya uygun hale getirilirse zaten hak ettiimiz iyiletirmeler olmyacak m? Sayg ve sevgilerimle.

STE YNETM    23 Nisan 2009 10:36
http://www.emekliassubaylar.org
23 NSAN ULUSAL EGEMENLK VE OCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920 ilk Trkiye Byk Millet Meclisi'nin topland gndr. Bu gn Ulusal Egemenlik Bayram'mzdr. Osmanl mparatorluu dneminde padiah'da olan egemenlik yetkisinin ulusa gemesidir , egemenliin ulusta olduu dncesinin kabul edildii ve Ulus'un ynetme yetkisini kullanmaya balad gndr.Hepimize kutlu olsun.

23 Nisan 1920 ylnda TBMM'nin alnn birinci ylnda kutlanmaya balanan Hakimiyet-i Milliye bayram ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (T.C.Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu) 23-30 Nisan' ocuk Haftas ve haftann ilk gnn de ocuk bayram ilan ettii 1935'den itibaren kutlanmaya balanan bayramdr. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 ylnda " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram " ad altnda bir araya getirilmitir. Trkiye Cumhuriyeti'nin mill bayramdr.

Hakimiyet-i Milliye bayram , Trkiye Cumhuriyeti'nin kuruluunu gerekletiren TBMM'nin aln kutlamak amacn tarken ; ocuk bayram sava srasnda yetim ve ksz kalan yoksul ocuklarn bir bahar enlii ortamnda sevindirmek amacn tamakta idi.
23 Nisan dnyada kutlanan ilk ocuk bayramdr. Atatrk'n Trk ocuklarna armaan ettii bu bayram enliklerine son yllarda yabanc uluslarn ocuklar da katlmaya balamtr.

Trkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u ocuk Yl olarak duyurmasnn ardndan, Uluslararas 23 Nisan ocuk enlii'ni balatarak, bayram uluslararas dzeye tamtr.

Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatrk', vatan ve bayra iin canlarn severek veren aziz ehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, sayg ve kranla anyoruz. Aziz ruhlar ad olsun.

STE YNETM


Bir ksm kaynak: Vikipedi
----


TRKYE BYK MLLET MECLS'NN KURULUU


http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/kb5.htm

smail DAMAR    23 Nisan 2009 10:33
ADD'nin internet sayfasnda yer alan duyuruda Trkiye'nin, kurtulu ve kurulu felsefesine aykr bir srele kar karya olduu ne srlerek, unlar kaydedildi:
"Cumhuriyet dnemi boyunca var olan devrim kartlnn, kar devrim srecine gitmesi tehlikesi belirmitir.
... ad verilen operasyonlarla lke dzeyinde tam bamszlktan, adalktan, laik, demokratik, sosyal, hukuk devletinden yana olan, toplumda saygnlk kazanm aydnlar, bilim insanlar, yazarlar, siyasetiler, EMEKL SUBAYLAR ve demokratik kitle rgtlerine kar soruturmalar almakta, gece yars basknlaryla gzaltlar gerekletirilmektedir."
---

BURADA BLE AYRIMCILIK YAPILIYOR, DAHA SONRA DA BRLK VE BERABERLK SZLER !..

SELUK ER    23 Nisan 2009 10:11
23 NSAN ULUSAL EGEMENLK VE OCUK BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »