cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

MESAJ PANOSU
salih duranolu    28 Nisan 2009 19:03
Sn.smail TURAN' ciddiye aln, bu bizim kurtuluumuz;hemen dava aalm,sayglarmla.

SMAL TURAN    28 Nisan 2009 18:59
EK-V111 C GSTERGE TABLOSUNA NTBAK YOLU


Sayn arkadalarm, 3 c dercedekilerin 2 nci dereceye, 2 derecedekilerin de 1 nci dereceye, 1 nci derecedekilerin hepsinin 3 nc kademeye intibaklar iin hazrladm bir n almay mzakereye ayorum. Takip edilecek yol iki safhadan ibarettir.

1.EK-V111 C gsterge tablosuna intibakmz iin Sosyal Gvenlik Kurumuna dileke vermek. Bu dilekeyi verdiimiz takdirde, byk ihtimalle ret cevab gelecektir. Bu ret cevabn aldktan sonra da,

2,dare mahkemesinde ret cevab iin dava amaktr. dare mahkemesinde dava grlrken, Subaylara yaplan uygulamadan, ve rtbe ve kdeme uyulmadan 3, 136 ve 137 nci maddelere ters olacak ekilde mezun olunan okula gre ayr ayr gsterge tablolarnn ihdas edilmesini anayasann 10 ncu maddesine yani eitlik prensibine aykrln ne srerek anayasa mahkemesine gitmektir

1 nci ve ikinci safhalara rnek aadadr.
**************************** 1nci safha


SOSYAL GVENLK KURUMU GENEL MDRLNE
ANKARA


LG:1. Anayasann eitlik prensibini dzenleyen 10 ncu maddesi.

2.926 SAYILI KANUNUN;

a.3 NC MADDES: RTBE;Subaylarn ve Astsubaylarn ilk ayla ve Astsubayla balamada ve bekleme sreleri sonunda bu kanun gereince kazandklar askeri nvandr.

b.136 NCI MADDES: AYLIK; Subay ve Astsubaylarn fiili kadrolarna, rtbe, kdem ve kademe yllarna gre kendilerine ay itibariyle denen paradr.

c.137 NC MADDES:GSTERGE TABLOLARI; Subay, astsubaylktan subay olanlarn, Astsubaylarn, Uzman erba ve Uzman Jandarmalarn aylklar rtbe, rtbedeki kdem ve kademe esasna gre saptanr.

d.5837 sayl kanun.


................Tarihinde TSK. lerinde Astsubay avu olarak greve baladm ve ............. tarihinde kendi isteimle emekli oldum. Halen .....derecenin......kademesinden emekli ayl alyorum.

Yukarda yazl anayasa maddesi ve kanunlar gereince, Astsubay aylk gsterge tablolar tahsile, mezun olunan okula gre deilde rtbe ve rtbedeki kdeme gre saptanmas gerektiinden, 926 sayl kanundaki (EK-V111 C) Astsubay aylk gsterge tablosuna intibakmn yaplarak, emekli aylmn .....derece ve .....kademesine gre verilmesini arz ederim. Tarih

T.C. Kimlik Numaram : Ad soyad imza
Emekli Sicil Numaram :
Rtbem :

Adresim :
************************** 2 nci safha (dava formatna uydurulur.) 1968 nce ve sonras naspllara gre ayrlr).L G L M E V Z U A T

1.Anayasann balang ksmnn 7 nci paragraf ile 5, 10, 49 ve 55 nci maddeleri.
2.926 sayl TSK. askeri personel kanununun 3, 136, 137 nci ve geici 16 nc maddeleri.
3.4861 sayl kanun
4.5837 sayl kanun
5.1323 sayl kanun
DEVLETN TEMEL GREVLER
MADDE 5. Devletin temel ama ve grevleri, Trk Milletinin bamszln ve btnln, lkenin blnmezliini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kiilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluunu salamak; kiinin temel hak ve hrriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle badamayacak surette snrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldrmaya, insann madd ve manev varlnn gelimesi iin gerekli artlar hazrlamaya almaktr.
Kanun nnde eitlik
MADDE 10. Herkes, dil, rk, renk, cinsiyet, siyas dnce, felsef inan, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrm gzetilmeksizin kanun nnde eittir.
Kadnlar ve erkekler eit haklara sahiptir. Devlet, bu eitliin yaama gemesini salamakla ykmldr.
Hibir kiiye, aileye, zmreye veya snfa imtiyaz tannamaz.
Devlet organlar ve idare makamlar btn ilemlerinde ve her trl kamu hizmetlerinden yararlanlmasnda kanun nnde eitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadrlar.
BLM A

1.Gerek Cumhuriyetimizin kurulmasndan nce ve gerekse sonra Subay ve Astsubaylarn aylklar kanunlarla, rtbeye ve rtbedeki kdeme gre belirlenmektedir. Her askerin astlk, stlk, amirlik ve komutanlk yetki ve sorumluluklar da yine rtbeye ve rtbedeki kdeme gre belirlenir. Her askerin ya, tahsili vs. gibi dier zellikleri ne olursa olsun, ast rtbeli her asker, ASKERLN TEMEL OLAN DSPLN gerei, kendinden kdemli ve st rtbeli her askere mutlak itaat etmek zorundadr. Zaten Trk Silahl kuvvetlerini dier dnya silahl kuvvetlerinden stn klan zellik de DSPLN dir.

Nitekim 926 sayl kanunun 3 nc maddesi RTBE' yi: Subaylarn ve Astsubaylarn ilk subayla ve Astsubayla balamada ve bekleme sreleri sonunda bu kanun gereince kazandklar askeri nvandr. 136 nc maddesi de AYLII:Subay ve Astsubaylarn fiili kadrolarna, rtbe, kdem ve kademe yllarna gre kendilerine (bir) ay itibariyle denen paradr. 137 nci madde ise, aylklara esas olan GSTERGE TABLAOLARININ: SUBAY, ASTSUBAYLIKTAN SUBAY OLANLARIN, ASTSUBAYLARIN,UZMAN ERBA VE UZMAN JANDARMALARIN AYLIKLARI RTBE, RTBEDEK KIDEM VE KADEME ESASINA GRE SAPTANMASINA amirdir.

Bugn emekli ve muvazzaf subaylardan ilkokul dahil toplam 10 yl tahsili olan sanat enstits mezunu, iki yllk harpokulu mezunu (bugnk genel kurmay bakanmz da 2 yllk harpokulu mezunudur), 3 yllk harpokulu mezunu, 4 yllk harp okulu mezunu, harp akademisi mezunu, hukuk fakltesi, mhendislik, mimarlk fakltesi, tp fakltesi vs. gibi aralarnda 10 yldan fazla tahsil fark olmasna muhtelif zamanlarda rtbe bekleme sreleri deimesine ramen, KANUNUN 3, 136 VE 137 NC MADDELERNE UYGUN OLARAK (tahsillerine gre deil rtbelerine gre) H SAYISAL DEKLE URAMADAN BR ADET (EK-V1) aylk gsterge tablosuna gre aylk almaktadrlar..

ASTSUBAYLARDA SE;

1.926 sayl kanunun yrrle girdii tarihten, 6 Haziran 2003 tarihinde resmi gazetede yaynlanarak yrrle giren 4861 sayl kanuna kadar Astsubaylarn da bir adet (EK-V111) aylk gsterge tablosu vard. KANUNUN 3, 136 ve 137 NC MADDELERE TERS OLARAK, Bu tarihten itibaren subaylarn bir adet olan aylk gsterge tablosu ayn kald halde, KANUNUN 3,136 VE 137 NC MADDELERE UYMAYAN EKLDE, liseden sonra bir veya iki yllk olan astsubay snf okullarnn, sadece iki yllk Astsubay Meslek Yksek okulu olmas gerekesiyle mevcut gsterge tablosundan ayr olarak bir de (EK-V111 A) aylk gsterge tablosu ihdas edilerek ikiye karlmtr. lk bakta bir yl da olsa fazla tahsil grenlerin daha fazla aylk almas amalansada uygulama tam tersi olarak ok tahsil grenlerin az aylk almas gibi adaletsiz bir uygulama domutur. nk, snf okulundan sonra ayrca bir yksek okulu veya faklteyi bitiren astsubaylar da (EK-V111) gsterge tablosuna gre aylk almaktadrlar.

2.Bu sefer, 13 ubat 2009 tarihinde resmi gazetede yaynlanarak yrrle giren 5837 sayl kanun ile, hi bir tahsil farklar olmad halde srf Astsubaylarn st avuluk ve Kdemli st avulukta bekleme sreleri 6 yla karld iin, (EK-V111 B) ve (EK-V111 C) olmak zere iki ayr aylk gsterge tablosu daha ihdas edilerek drde karlmtr. Byle devam ederse Astsubay Meslek Yksek Okullarnn yla, 4 yla ve be yla kmasyla veya rtbe bekleme srelerinin tekrar deitirilmesiyle yeni yeni Astsubay aylk gsterge tablolarnn artmas da muhtemeldir. Bu uygulama moral deerlere negatif etki yapmaktadr.

3.Kanunun 3, 136 ve 137 nci maddelerine aygun olmayan ekilde Astsubaylara 4 adet aylk gsterge tablosunun yrrlkte olmas, anayasamzn eitlik kuraln belirleyen 10 ncu maddesine aykrdr.

Subaylarda olduu gibi, Astsubaylara da bir adet aylk gsterge tablosunun uygulanabilmesi iin;
Anayasamzn eitlik prensibi olan 10 ncu maddesine aykr olan,
a. 926 sayl kanundaki Astsubaylara uygulanan Aylk gsterge tablolarndan (EK-V111), (EK-V111 A), (EK-V111 B) aylk gsterge tablolarnn balk ibareleriyle birlikte tm olarak iptaline,

b.(EK-V111 C) aylk gsterge tablosundaki (c) ibaresiyle, Astsubay meslek yksek okulu mezunu ve faklte, yksek okul veya meslek yksek okulunu bitirerek temel askerlik eitiminde baarl olup Astsubay avulua nasbedilen Astsubaylar iin, (st avu ve kdemli st avulukta altar yllk rtbe bekleme sresine tabi olanlar) ibarelerinin tmnn iptal edilmesini


BLM B

1.5802 sayl kanunda Astsubay rtbeleri; Astsubay avu, st avu, Ba avu, Kdemli Ba avu, 1kademeli kdemli baavu, 2 kademeli kdemli Baavu, 3 kademeli kdemli Ba avu ve 4 kademeli Kdemli Ba avu olarak,

926 sayl kanunun 77 nci maddesiyle de; Astsubay avu, Astsubay Kdemli avu, st avu, Kdemli st avu, Ba avu, Kdemli st avu olarak belirlenmiti. 926 sayl kanun, 77 nci maddeyle ihdas edilen Astsubay rtbelerine intibaklar, bu kanunun mali hkmlerinin yrrle girmesinden sonra yaplasna amirdir. Bunun iin;

GEC MADDE : 16
Halen silahl kuvvetlerde grevli Astsubaylarn rtbe intibaklar, kanunun mali hkmlerinin yrrle girdii yl takip eden 31 Austos tarihinden itibaren aadaki esaslara gre yaplr.
Ancak Astsubaylar haiz olduklar rtbe nvanna gre yaplacak intibakta, daha ast bir rtbenin nvann alacak duruma derlerse bunlar haiz olduklar eski rtbe nvanlarn muhafaza ederler.

7.7.1971 tarihli 1424 sayl kanunun 45 nci maddesi ile eklenen (EK-CMLE): Bu gibi Astsubaylarn aylk intibaklar ile rtbe ykselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rtbelerine gre yaplr.

1.Ben kanunlara uygun ekilde sicil alarak 30 Austos 1969 tarihinde Kdemli Ba avulua ykseldim. Mali hkmler 1Kasm 1970 tarihinde yrrle girdii iin, geici 16 nc madde gereince 31 austos1971 tarihinde, haiz olduum rtbeyi muhafaza edeceim iin yine Kdemli Baavulua intibak ettirilmem ve bu tarihten sonra terfi ve bekleme srelerim de 926 sayl kanuna gre olmas gerekirdi. Ancak, 1424 sayl kanunun 45 nci maddesiyle sonradan eklenen ek cmle sonucu , (Kdemli st avulua drlerek) intibakm yapld.

Her trl zlk haklarm drldm kdemli st avu rtbesine gre verildi, niformamda Kdemli st avu rtbe iareti kullandrldm, kdemli Ba avu kimlik belgem alnp Kdemli st avu kimlik belgesi verildi, haiz olduum rtbemi korumak amacyla istediim takdirde imzalarmda parantez iinde Kdemli Ba avu rtbemi de ayrca kullanabileceim bildirildi. Sonu olarak hem 926 sayl kanunun zne hem de anayasamza aykr olarak rtbem drld iin maddi ve manevi zarara uradm.

926 sayl kanunun 3 nc maddesi rtbeyi, kanunlara gre kazanlm askeri nvan olarak tarif edip ve (mktesep) kazanlm hak olduundan mahkeme karar olmadan rtbe drlemez. 5837 sayl kanunla buna benzer bir deiiklik yaplarak st avu ve Kdemli st avuluk bekleme sresi deitirilmesiyle, 13 ubat 2009 tarihinden sonra st avu rtbesinden yksek rtbeye haiz hi bir astsubayn rtbeleri drlmediinden ayn anda biri parantez iinde dieri parantez dnda iki ayr rtbeye sahip olunmamtr. Bylece ayn durumda iki farkl uygulama yaplmtr.

2.Tm Astsubaylar gibi benim de kazanlm haklarm alp maduriyetime sebep olan ayrca anayasamzn temel ilkeleriyle, 49 ve 55 nci maddelerine aykr olan 926 sayl kanunun geici 16 nc maddesine 1424 sayl kanunla sonradan eklenen "(EK-CMLE), bu gibi Astsubaylarn aylk intibaklar ile rtbe ykselmeleri ve kademe ilerlemeleri intibak ettirildikleri yeni rtbelerine gre yaplr" ibarelerinin iptaline.
****************************

salih duranolu    28 Nisan 2009 18:37
TEMAD mesaj panosunda yazan Sn. smail TURAN yazm olduu yazy iyi okuyup tatbik edilmesi hepimizi etkiler .Mutlaka yaplmas gereken konudur.Hadi yasalarla hakkmz arayalm.Bu ok nemlidir.Herey apak ve kurtulu umudumuzdur,esenlikler dilerim.

Halil Yaz    28 Nisan 2009 18:07
http://www.hvastsb66.org
43 yl sonra Eskiehir'de bulutular


Eskiehir Hava Astsubay Hazrlama Okul Komutanl'nn 1966 yl mezunlar, 43 yl sonra aileleriyle birlikte Eskiehir'de bulutular. Yaklak 200 kiilik grup, yllar sonra yeniden bir araya gelmenin ve okuduklar kenti tekrar grmenin sevincini yaad.
Eskiehir Hava Astsubay Hazrlama Okul Komutanl'ndan 1966 ylnda mezun olan Astsubaylar, dn aileleriyle birlikte Eskiehir'e gelerek 43 yl sonra hasret giderdiler. Yaklak 200 kiilik bir grupla ilimizi ziyaret eden emekli Astsubaylar, aradan geen yllarn ardndan okuduklar kentte bulumann sevincini yaadlar. Kendilerine tahsis edilen otobslerle Kent Park ve Sazova Bilim, Kltr ve Sanat Park'n gezen grup, daha sonra programlar erevesinde Odunpazar blgesini de gezdi. Kentteki deiimi yerinde gren emekli astsubaylar, " 43 yl nce askeri eitim grdmz Eskiehir'de yeniden buluabilmek bizi ok sevindirdi. 43 yl sonra bir araya gelerek hem aradan geen yllarn hasretini giderdik, hem de okuduumuz ehri tekrar grme imkan bulduk " dediler.

26.04.2009

Cengiz ERTEN    28 Nisan 2009 13:52
Deerli Meslektalarm,
DAMAR Kardeimin yazdklar kaale alnmaya balad m ne?
B i l g i l e r i n i z e ...

http://www.memurlar.net/haber/138160/

smail DAMAR    28 Nisan 2009 11:10
assubaya ikence


Cumhuriyet savclarn greve aryorum.

Osman Ada    28 Nisan 2009 00:49
Engin Bey, kimse muhalefet yapmyor, destek veriyoruz ideali bulmak iin kukularmz dncelerimizi yazmak muhalefet mi, ok seslilik mi!.. Uzun soluklu ses getiren eylemlerden vazgetik yry karar aklanal ka gn oldu TEMAD Ynetimi aklama yapmyor, peki bu protesto yryn siz mi, ben mi kim organize edecek ubelerin haberi yok, internete girmeyen arkadalarn haberi yok, mitinge hangi noktada katlacaz, Ankara'ya nasl geleceiz, nerede kalacaz; bunlar sormak muhalefetse evet izninizle biraz muhalefet yapalm. Bizim kukularmz keke ynetim duysa da vneceimiz ses getiren eylemi gerekletirsek. yi gnler diliyorum.

Ferit SARP    28 Nisan 2009 00:22
Deerli arkadalar.
Belki gndem d bir konu fakat acil olarak yap kooperatifleri konusunda tecrbeli bir avukat nerisine ihtiyacm var, bu konuda nereceiniz arkadalar iin imdiden teekkr ederim, Ltfen nerilerinizi E-MAL adresime yapn sarp.ferit@isbank.net.tr
sayglarmla.
Ferit SARP

engin    27 Nisan 2009 23:34
TEMAD'n alm olduu mitinge herkesin katlm gstermesinde fayda var. Artk ok sesli olmay brakp tek ses tek yrek olalm ltfen. Muhalefeti mitinden sonra yapn... Gelecek Astsubay nesline gzel eyler kazandralm. Unutmayalm ki birgn onlar da emekli olduklarnda bizler hakknda kt konumasnlar... Haydi ltfen.

seluk    27 Nisan 2009 22:47
Bu memlekete u fikri yerletirenlerin iki gz kr olsun.Nedir o?Asker veya sivil,en kk veya en byk,bir kurumda iiniz mi var?Hap yuttunuz,oturmu cehennem zebanisi gibi bekleiyorlar,niin?Sizin iinizi yapmamak iin binbir trl dmen,yarm yamalak edebiyatla olamayacan anlatmaya alrlar.Meclise bir soru sordum :Sosyal gvenlik kurumuyla szlemeli sosyal gvenlik kurumundan sevki koulu ne anlama geliyor dedim.14.02.2009 gnnden beri komisyon inceliyor.Merak edenler sorabilir.Amerika'da her gzel ey insan iin,Trkiye'de en kt ey insan iin yalan m?yilikten de,ktlkten de anlamayana nasl davranalm?

seluk    27 Nisan 2009 22:17
Ne yaparsak etkili olur?Nasl hareket edersek iyi netice alrz?Sloganmz ne olacak?Bu yryn ses getirmesi iin arkadalar fikir retelim,aksi halde zemin pekitirmekten tkabilirler,benden sylemesi,resimli,karikatrl afi hazrlarm,zaman varken organize alalm.Genel Merkez tez zamanda,icrann eklini ve akllarndan geeni bir aklamal,kolay gelsin...

cemalkiyi    27 Nisan 2009 22:08
http://MTNGN ASIL NEDEN
27 NSAN 2009 TARHL SABAH GAZETESNDE KE YAZARLARINDAN YAVUZ BAYDAR OKUR TEMSLCS KESNDE MESLEKTALARIMIZDAN BURAK TRK N GNDERD NOTU YAYINLAMITIR.
YAZININ LNK AAIDADIR.

http://egazete.sabah.com.tr/yaz1348-10-121-2 0090427-100.html

Ersen Grpnar    27 Nisan 2009 20:39
http://blog.milliyet.com.tr/ersengurpnar
Saygdeer Arkadalarm,
Birok TEMAD ubemizi ve ynetimini tanyorum, ok sayg duyduumuz ubelerimiz ve ynetim kadrolar var, ama bir ata szmz AT SAHBNE GRE KNER demektedir; biz mcadelemize yeni yeler kazandrmak ve sorunlarmz yasal dayanaklar ile anlatmak iin zmir'de toplantlar yaptk, ubelerimizi alma grubu oluturarak ziyaret ettik; birok ubemiz maalesef TEMAD Gn.Merkezi tarafndan yanl bilgilendirildii iin bizi yanl ve nyargl olarak tandklarn grdk; bizi karlamalar ayr, anladktan sonra uurlamalar ayr oldu. Biz hibir zaman TEMAD ktdr, MEMAD'a ye olun demedik, maddi manevi destee hazrz dedik ,bugne kadar olan almalarmzla bunu kantladk, ama TEMAD Gn.Mrk.bizi anlamamaktaki srarn srdrd, bunun doal sonucu olarak da henz bu nyargdan kurtulamayan ubelerimiz var, oysa buradaki faaliyetleri sadece izleseler mcadelenin lokomotifi olduumuz anlalacaktr.

FOA ube bakanmz ahsen tanyorum, kendisini ok iyi yetitirmi FOA'da sivil toplum kuruluu olarak saygnlk kazanm bir arkadamzdr. Foa ile ilgili szleri misafirperliinden kaynaklanmaktadr, kendisi sitemizi ziyaret ederse mcadelemize daha aktif olarak g katacaktr. Bugnk yazmda da belirttim, bizim sitemizin dnda TEMAD sitesine yaz yazan fikir ve gr aklayan ka TEMAD ubesi var ka ubemizin web sayfas var? Bu eksikleri giderip bizim desteimizi arkasna alan ynetim daha baarl olacaktr; nk biz kiisel ikbal peinde komuyoruz biz Assubay sorunlarndan ve onurundan baka birey dnmyoruz. Bilgi anda internet kullanan arkadalarmzn saysnn artmas sitemize ve TEMAD'a yeni yeler kazandrlmas hedefimiz olmaldr.Sorunlarmzn zm gcmzle orantldr; hereye ramen baaracaz, bundan kimsenin phesi olmasn. Esenlikler diliyorum.

ibrahim    27 Nisan 2009 15:51
Sayn Seluk er, yerden ge kadar haklsnz, ben FOA yesiyim bakana ben soruyorum ne yapacaz diye kendisinden tk yok,byle miting ars yapmaktan yapmamak evladr ,sayglarmla.

Ahmet CAN    27 Nisan 2009 14:26
ounluu kendisi gibi dnmedii veya davranmad iin kendi halkna "Gbeini kayan adam ve bidon kafal"gibi yaftalar yaptran Bekir COKUN'u hi sevmem.Ama Rafet DURAN beyin yorumsuz okumamz nerdii 10 UBAT 2008 tarihli Hrriyet gazetesindeki "kz olmamak"balkl ibret alnmas gereken ke yazsn tuttum.Teekkrler Rafet bey.

SELUK ER    27 Nisan 2009 13:21
SN BRAHM ZEN
TEMAD FOA LE BK.
Sayn Bakan TEMAD mesaj panosunda yazyor " Millet iradesi egemenlik..meclis...emperyalist gler..bamszlk ..yarg vs." mteakip "DENZ TEMZ YOTLU,BOL OKSJEN DOLU FOA'DAN SELAM VE SEVGLER.TATL YAAMAK VE ELENMEK N EGE'NN NCS FOA'MIZI SEN "..

Deerli Meslektalarm, ile bakannn 23 NSAN mesaj. Sn.Bakan mitingle igili tek kelime yazmyor, bu konu ile ilgili almalarndan bahsetmiyor,FOA'nn reklamn yapyor tatile davet ediyor.
Sn. Bakan, siz o ilenin TURZM MDR YA DA BELEDYE RES MSNZ?Assubaylar perian haklar gasp edilmi,aresizlik iinde feryad figan ediyor,kan alyor miting iin yazyor iziyor, siz tatilden denizden gneten,iyot'tan bahsediyorsunuz.FOA'YA TATLE DAVET EDECENZE MTNG'E DAVET EDN.Zihniyet Genel Merkez'in zihniyeti, kafa ayn kafa onlar da yelerine telefonla gezi iin mesaj gnderiyorlar.nce keyif,tatil,gezi zaman kalrsa Assubaylarn sorunlar, o ilerde havale edilmi durumda.Hakszlklar da biz zaten bu siteden haykryor,eitli kampanyalar,dzenliyoruz; basn yayn ileri bu site hatrna Sn.UMUR TALU Beyle yryor,size kalan da tatil,gezi eletirenlere hakaret,elbise bime,yeyi kovma,ihra ileri.ARTIK TATLDE OLDUUNUZU H BR YAPMADIINIZI MAHMUT ERDEM " Cuma gnnden Pazartesiye kadar TEMAD mesaj panosunda ierik deimiyor.Acaba sorumlu kiiler tatil mi yapyor?Malum site (Ayn zamanda klterek yani bu siteyi kastederek)SREKL FAAL diyerek dile getiriyor VE BU STENN RNEK ALINMASINI TAVSYEDE BULUNUYOR.HER NE KADAR BU STE HUKUK DEL KAPANSIN DEMESNE RAMEN.

Saygdeer meslektalarm;bu ynetim kadrolaryla baarya ulamak mmkn deil, mitingi mteakip bu ynetimin durumu gzden geirilmelidir.Malesef ynetim bizim ne dndmz dahi hayal edememektedir.Bizlerin; haklarmz savunacak onurumuzu koruyacak,kurum ve kurululer nnde dik duracak, yelerini kucaklayacak dinamik,faal cesur yneticilere ihtiyacmz var.Gezi,tur,balo kokteyl,Deniz,kum ,gne tatil ileriyle uraanlar Assubay davasna ihanet etmektedirler.Aslnda uralmas gerekenler bunlardr.Maalesef bu zihniyetlerle uramak GENELKURMAY VE HKMETLE URAMAKTAN OK DAHA ZORDUR. BU ZHNYETLER MUTLAKA TASVYE EDMELDR, ASSUBAYLARIN NNDEK EN BYK ENGEL YNE BU ASSUBAYLARDIR.
Sayglarmla.

Rafet Duran    27 Nisan 2009 12:36

Tahir AMLIK    27 Nisan 2009 01:06
Sevgili Seluk aabey kurunum sert kayalara idi;Ah o kr kurun oralardan sekti geldi de sizi mi buldu.Benim szm Memlekati Ba'a idi.Kasaba zihniyeti ile dnenler onlar.Anayasa hassasiyetim var diyenlereydi.ine geldiinde demokratik,laik,sosyalhukuk devletinin istedii maddenin birini dile getirip dierlerini unutmas/unutturmas nayd szm.Kesirli Anayasa olurmu? 1/3 lk Anayasa olurmu(Az pilav st az kuru der gibi) ? Yada Anayasa tam iken 1/3 lk kesirli sevda olurmu.Byle hassasiyet olurmu ? Sonra adama demezler mi ? Bylede ak olmaz ki ! Seni gidi zalim yar ! Seni gidi hain yar !!!
lm var gel Assubay memleket zorda, eylem var, destek ver Assubay diyenlere:Babam sor babam demekti szm.
Ama yinede sr- lisan eyledikse affoluna.Sayglarmla.

SELUK ER    27 Nisan 2009 01:05
Deerli Ersen Abeyciim ho geldiniz.EKSKLNZ HEP HSSETTK sitede isminizi grmek dahi bizleri heyacanlandrd.Sayglarmla

doan    27 Nisan 2009 01:02
Vecihi HRKU ve Nuri DEMRA'n projeleri engellenmeyip, desteklenseydi herhalde uzayda biz de sz sahibi olurduk. Bilim ve Akl ile ynetilen bir cumhuriyet elbette ok yakn. Ne de olsa internet anda yayoruz. Hi bireyi saklamayacaklar ve deitiremeyecekler. Sayglarmla.

hikmetglke    26 Nisan 2009 23:19
Hukukla ve ahlakla badamayan, insan onurunu hie sayan bir zihniyetin sittin sene mahkumlar olmayacamz buradan bir kez daha haykryorum.

Hakszl hak, adaletsizlii adalet bilenler yerin dibine batsn.

Saygdeer meslektam Cengiz Erten, "x" harfini neden kullandnz anlamamakla birlikte, ynetim adna aklamalarda bulunduunuz iin size bir ey sormak istiyorum. Bu miting yapldktan sonra devam edecek bir eylem plannz var m, eer varsa bizleri bilgilendirir misiniz? Size de zahmet olacak ama, bizleri bilgilendirirseniz seviniriz.

Devlet ve Millet hayatn akla ve bilime dayandran Gazi Mustafa Kemal Atatrk'n kurduu Cumhuriyet'e, Devrim ve lkeleri'ne sahip kanlara selam olsun.

Cengiz ERTEN    26 Nisan 2009 22:33
Deerli Meslektalarm;
Her zaman sylediimiz bir ey var ''Yasal olarak tek temsilcimiz TEMAD'dr.'' Sayn TEMAD Bakanmz Miting karar alndn aklamtr.Ve bu konu basna intikal etmitir.Tabiri caizse mermi namludan kmtr.Bu saatten sonra iptal etmek-ertelemek konumalar abesle itigaldir.Yaplmas gereken tek ey ''Gnl Assubay Onuru ve Sevdasyla atan herkes katlmn maximum seviyede olmas iin elinden geldiinin fazlas ile almaldr.Maddi-manevi her trl katky salamaldr...Gn birlik beraberlik ve tek ses/tek vcut olma gndr.
23 MAYIS 2009'DA ANKARA ABDPEK PARKINDA SAAT 13:00'DA BALAYIP, SAAT 17:00'DA SONA ERECEK ZLK HAKLARIMIZI ALMAK N, TEMAD GENEL BAKANIMIZ SAYIN MUSTAFA EROL TARAFINDAN LAN EDLEN YRY VE MTNGDE SEN DE BULUNMALISIN.

Sayglarmla.....

Kubilay AKBULUT    26 Nisan 2009 22:07
Sayn deerli meslekdam Orhan ORHUN duygularn o kadar gzel ifade etmiler ki katlmamak mmkn deil.Bunlar hepimizin ortak duygu ve dncelerini yanstan gerekler.Siz ortaya kacaksnz,Cumhuriyetin deerlerini,laik ve hukuk devletini koruduunuzu syleyeceksiniz;ama Cumhuriyetin ordusunda Cumhuriyetin Assubay'nn hakkn ve hukukunu; koruduunuzu savunduunuz anayasaya ramen engelleyeceksiniz.Onlar kt ve kalitesiz bir yaama aileleriyle birlikte mahkum edeceksiniz.ATATRK'n Cumhuriyeti byle bir davran haketmiyor ve iin iin kanyor.Bu hakszlklara daha ne kadar tahamml edilebilir ki?Ynetim kademelerinin bu bilinli tavrlar ne yazk ki Trkiye Cumhuriyetine zarar vermektedir.Bu yzden doal olarak oluan sevgisizlik ve honutsuzluk geri dnml bir ekilde ortaya kmaktadr.Onlarn sylediiniz gerekelerle bizleri sevmemesi dorudur.Ama karl ok daha fazladr.Bir an nce akln ve mantn vicdanlarna hakim olmas ve bu mutsuz ounluun huzura kavuturulmas iin nyargsz almalar yapmalarn diliyorum.Sayglarm sunarm...

MEHMET AL KILIN    26 Nisan 2009 22:04
GR BR SESE HTYA VAR...

lkede acilen kvrmadan, eilip bklmeden, gereekleri haykracak, biz de varz diyecek, bu lke bizim diyecek bir sese ihtiya var.
Bu camiada gerekleri haykracak nderlere ihtiya var. Yasal derneimiz Temad' ynetenler iinde gr, kararl ses karabilecek kiilere ihtiya var. Bir dernek dnn ki miting karar alm, ama yurdun drt bir yanndan, mitingin sesimizi yeterince duyurabilmesi, katlmn artrlabilmesi iin, sk bir organizasyonun yaplmad konusunda, dernek ubelerinden gerekli sesin kmad konusunda eletiriler ykseliyor. ubelerden hi ses kmyor deil, kyor. Bu konuda bir tek benimde yesi olduum Antalya Temad ube Bakanlndan ses kyor. Ama ube bakann sesi de, normal bir yenin naizane fikrini belirtmesi gibi kyor. karlan ses mitingin yaplmasn deil mitingi ne zaman yaplaca belli olmayan bir gne erteleyelim diye kyor. Bu dernein ubeleri ile aralarnda yazmay, haberlemeyi salamas iin site mesaj panolarndan baka kanal yok mudur? ster istemez insann aklna ayak srnerek alnan miting uygulanmas konusunda tavana ka tazya tut tr bir oyun mu oynanyor acaba sorusu geliyor? Hani Temad ynetiminin bir kanad zoraki miting karar verirken, dier bir Temad yneticisi, fikirlerini sylemek ad altnda, kamuoyu nnde mitingin bilinmeyen bir gne ertelenmesi, yaplmamas konusunda fikir beyan ediyor.
Askerlikte olsun, dier tm kurumlrda olsu benim bildiim gerekli tartma yaplmaz deil yaplr ama, tepe noktadaki komutan veya ynetici kii karar akladktan sonra, dier birimlere komutann, tepe yneticinin kararn tartmaya amak deil, eer siz o mekanizmann bir parasysanz, size o karar sonuna kadar savunmak, kararn arkasnda durmak der. Tartma yaplacaksa, karar alacak kiilercekarar ncesi yaplmaldr. rnein; bir hukuk devleti olan lkemizde yasalar zerine tartma yapmann yeri, karar almann yeri, polis karakollarI, mahkemeler deil,TBMM'dir. Bir ube bakann alnan kararla ilgili ekincesi varsa bunu belirtmenin yeri site mesaj panolar olmamas gerekir. Mitinge katlm yeterli olur mu acaba diye herkesin endie edip zerine titredii bir dnemde, Temad Genel Merkezi'nin ald miting kararnin aksine, yine bir Temad yneticisi tarafndan fikir beyan edilmesi, belirsizlik ve kaos yarataca, mitingimizi baltalyaca, bir erteleme yaplacaksa, bu kamu oyu nnde tartlp, yler arasnda, olay, ben de taraftarm, ben karym, ertelensin eklinde anket seenei haline getirmek yerine, kararn genel merkezce yaplmas taraftarym.
Madem eylemleri mesaj panolarnda tartmak geerli bir yol, ayn hatay bilerek ben de tekrarlyorum. Benim cep telefonuma, 6 Mays'ta dzenlenecek, hdrellez yat turu ile ilgili mesaj geldi ama, henz miting ile ilgili bir mesaj gelmedi. evremde rastladm Temad yesi meslektalarma sorduumda, ounun Temad nclnde miting yaplacandan kimsenin haberi yok. Miting gnne bir aydan ksa bir sre kaldn herkese hatrlatrm.... Sayglarmla...

Orhan ORHUN    26 Nisan 2009 19:38
BAKIN NE OLUR :

Toplumlar layk olduu ekilde ynetilir ve muamele grrler. Bu bir hadisi eriftir.
Bu sitede en ok Sayn Seluk ER rpnyor, sevgili kardeim sadece sizin rpnmanz kifayet etmez. Cannz skmayn, olaylar mecrasnda akarm.
Ben Kutsal Peygamber ocam olan Orduma fiili olarak 27 sene hizmet ettim . Aslanlar gibi grev yaptm, hibir zaman da szm esirgemedim ve sonunda ne oldu biliyormusun. Beni deerlendiren muhteremler bana 2/5 derece ve kademeyi gsterdiler. niversite ile 1/3 dereceyi aldm. Bu konuda bana en byk destei eim verdi, Allah kendisinden raz olsun.
ahsnza hak veriyorum. Bu dnya kimseye kalmaz. Bize bu gn haklarmz vermeyenler ve inim inim inletenlerin mutlu olacan kimse dnmesin. Bize bugn maddi ve sosyal haklarmz vermeyenler ceplerinden vermeyecekler. lkemizin mal ve hizmetleri,retiminden (GSMH)verecekler nihayet.
Haklarmzn verilmemesinin yegane sebebinin; Genelkurmay olduunu,TBMMde Genelkurmay temsil eden ve direktif alan bir Tugeneral ile bir Hukuku binbann haklarmz engelledikleri herkesin malumu, Msrda sar sultan bile duydu.
Bu dnya etme bulma dnyas, alan ve emeklisiyle 200.000 kiilik bir toplum, aileleri ile birlikte birmilyonluk byk bir aile. Bizlere bu olumsuzluklar yaatanlar bir gn bunun karln muhakkak grecekler. nk bu konu ailelerimize ve ocuklarmza yansm durumda toplumsal bilincimiz ivme kazanyor. Bize yaplanlar muhakkak karln grecektir.

Eitimin birey ve lkeler zerindeki etkileri byktr. lkeler verdikleri pozitif veya negatif eitimleri ile toplumlarna mutluluu, mutsuzluu,refah ve huzuru yaatrlar.
Eitim kadrosunun kalitesiyle verilen eitim, yetitirilen genler ve snflar zerinde etkili olmaktadr. Biz Assubaylar bu gne kadar lkemizde uygulanan negatif eitimin ve bize ynelik yanl bak asnn kurban olduk. Bize tahakkm edenler bizi meta gibi grd ve mutlu olmamamz iin sistemli sindirme ve yok etme politikalar izlediler.
Bize bu gne kadar tahakm edenler, bizi sadece maksimum dzeyde kullanmak istediler. Bizi de hi sevmediler. Bizi sadece kullandlar.
Bu gn bizi gemi yllardaki kadar rahat kullanamadklarndan olsa gerek, hi ama hi sevmiyorlar. Vermedikleri Hukuki ve Meru haklarmz da bask arac olarak kullanyorlar.

Assubaylara ; haysiyetli bir yaam iin gerekli geim endeksi salam olsalar ne olur ?

Bakn ne olur; Assubayn sosyal yaam deiir, sknt ekmeden onurlu bir ekilde yaar.
Bakn ne olur; Assubay daha gzel kyafet giyer, kulland arabasnn modelini deitirir.
Bakn ne olur; Assubayn ekonomik durumu iyileir, sosyal faliyetlerde n plana kar.
Bakn ne olur; Assubayn sosyal evresi deiir, geliir, etki ve nfusu alan artar.
Bakn ne olur; Assubay daha iyi bir konutta oturur, kulland her ey deiir.
Bakn ne olur: Assubay ocuklarna lisans ve master eitimi salar.
Bakn ne olur; Bu yetien ocuklar ileride lkede sz sahibi olurlar.
Bakn ne olur; Bu ocuklar yarn lkede sz sahibi olursa ekonomi, siyaset ve dier i
kollarnda etkili olurlar.
Bakn ne olur; Bir ok ey olur&&.

Araplar aptal olduklar iin sevmeyen Amerikallar, Trkleri de akll olduklar iin hi sevmezlermi.
Assubaylar sevmeyenler ; eskisi kadar sz geiremedikleri iin sevmiyorlar,
Assubaylar sevmeyenler ; akll olduumuz, kendimizi yetitirdiimiz iin sevmiyorlar.
Bu gn hakkmz vermeyenler ; artk klelik devri sona erdi. Rzk Allah verir, sizler sadece aracsnz. Bizleri sevmemeniz bizleri hi rahatsz etmiyor. Sevmek de zorunda deilsiniz. Hatta bu duygunuzu hissetmemiz bize tatl bir zevk bile veriyor.
Artk tavan bayr at , Assubbaylar eski Assubaylar deil.
Biz iane istemiyoruz. Hukuk erevesinde hakkmz bir gn muhakkak alacaz.
O gn ge olursa bizlere bu maduriyetleri yaatanlar ektirdikleri eziyetin manevi vebali altnda kalr.
Bakn ne olur ; Bu byk, madur ve mazlum toplumun manevi buuzu onlar helak eder.


7671
Mesaj Defteri yazlar
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 »