cnnturk.jpg
haberturk.jpg
astsubaylar-yuruyor.jpg
videotalu.jpg

Kimler Sitede?

BAŞBAKANLIĞA GÖNDERECEĞEMİZ DİLEKÇELER PDF Yazdır E-posta
Son Güncelleme ( Pazartesi, 24 Mayıs 2010 )
 

dilekce.jpg Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

www.emekliassubaylar.org sitesi TEMAD’a maddi ve manevi desteğin yanı sıra önyargılar sonucu oluşan sosyal ve ekonomik haksızlıklarımızın giderilmesi  için her platformda sesimizi duyuran çalışmalar yapmaktadır. Bizim talebimiz imtiyaz ve ayrıcalık olmayıp adalet, eşitlik ve insan onuruna saygının gerçekleştirilmesidir. Bugüne kadar birçok başarılı çalışmalarla sesimizi basınında desteği ile ilgililere duyurduk. Ancak genelkurmay başkanlığı tarafından hükümete sunulan iyileştirmeler maalesef henüz gerçekleşmedi!
Tüm sosyal ve ekonomik sorunlarımız çözülünceye kadar kararlı çalışmalarımız devam edecektir. Sn.İsmail TURAN ‘ın özverili çalışmaları sonucu  intibaklarımız ve fiili hizmet zamları sürelerinin gösterge tablosuna dahil edilmesi için açılan davalarımız devam etmektedir.

Ekonomik konudaki temel haksızlıklarımızı aşağıdaki dilekçe ile bir kez daha hükümete sunmayı kararlaştırdık.

Dilekçemizi TEMAD Gn. Merkezinin koordinatörlüğünde şubelerimize göndererek burada çoğaltılarak arkadaşlarımız tarafından imzalanmasını ve TEMAD üyesi olmayan arkadaşlarımıza da gönüllülerimiz vasıtası ile ulaşarak dilekçelerin imzalatılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

Toplanan dilekçeler TEMAD Gn. Başkanının başkanlığındaki bir heyetle basını da bilgilendirerek Başbakanlığa  teslim edilmesi sorunumuzun çözümüne katkı sağlayacaktır. Bu kampanyaya göstereceğiniz ilgi için sizlere ve  bu çalışmaları koordine ederek destek olacak TEMAD yönetimine teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz.
SİTE YÖNETİMİ

BAŞBAKANLIK MAKAMINA
                           ANKARA

Ülkemize sadakatımızı uzun görev yılları sırasında teri ve kanı ile kanıtlamış,ordunun temel direklerinden biri olan Astsubay sınıfının emeklisiyim. Yıllarca önyargılar sonucu birçok sosyal ve ekonomik haksızlıklara uğratıldım. Ekonomik konularda mağdur edildiğim  aşağıdaki temel haklarımın iadesi adalet ve eşitliğin sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

1.657 Sayıl Devlet Memurları Yasasında görevin özellikleri dikkate alınarak bazı sınıflara mensup memurlar ortak hükümlerdeki başlangıç derecelerinden daha üst derece ve kademeden göreve başlatılmaktadırlar; Bunun sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özlük haklarını düzenleyen  926 sayılı Askeri Personel Kanunu ile harp  okulu veya  fakülte yüksek okul mezunu subayların göreve başlangıç derecesi 8/1 dereceden yapılmıştır.  Lise üstü 1 yıl tahsil yapan Astsubaylar da 10/1 dereceden göreve başlatılmışlardır.

Ancak 657 Sayılı Devlet memurları Kanununda birçok devlet memuru MYO mezunu ise 9/2, lisans mezunu ise 8'nci dereceden göreve başlatılmasına rağmen daha ağır hizmet koşullarına ve sorumlulukları olan aynı süreli öğrenimi gören   Astsubaylar adalet ve eşitlik ilkesine aykırı olarak daha alt kademeden göreve başlatılmaktadır.
MYO mezunu Astsubayların 9/2, lisans mezunlarının 8'nci dereceden göreve başlatılmasını,

Lise mezunu 2-3 yıllık harp okulu mezunlarının subay kaynağı olan harp okulu ve  4 yıllık fakülte mezunu olarak intibaklarının yapıldığı ¼ karşılığı 1500 ek gösterge rakamına yükseldikleri gibi Asb.Meslek Yüksek okulundan önce mezun olanların da intibakının Asb. kaynağı olan Asb.MYO mezunlarının başlangıç derecesinden yapılmasını ve Yüksek okul mezunu olduğu halde ¼ kademeye yükseltilmeyen tek kamu görevlisi Astsubayların da  bu haktan yararlandırılmalarının  teminini, 

2.Birinci derece’den emekli olanlarla 2-3'ncü dereceden emekli olanların arasında en çok 3 yıllık, hatta bir ay gibi kısa hizmet süresi olmasına rağmen Emekli Sandığı Yasası'nın  Ek-70 Madde 1'nci Fıkra (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlardaki dengesizlik nedeniyle %30 ile %40 maaş farkının doğmasına neden olmuştur.

Bu adaletsiz uygulamanın düzeltilmesi için Gnkur.Bşk.lığı ve MSB tarafından hükümete  teklif edilen  aşağıdaki değişikliğin yapılmasının teminini ile adalet ve eşitliğin gerçekleştirilmesinin sağlanmasını.

Md.1 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun EK-70 Md. 1 nci Fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Ek göstergesi  8400 ve daha yüksek olanlarda       % 240’ına
Ek göstergesi 7600(dahil)-8400(hariç) olanlarda     %200’üne
Ek göstergesi 6400(dahil)-7600(hariç) olanlarda     %180’ine
Ek göstergesi 4800   “     -6400(hariç) olanlarda     %150’sine
Ek göstergesi3600(dahil)-4800(hariç)olanlarda       %130’una
Ek göstergesi2200(dahil)-3600(hariç) olanlarda      %110’una
Diğerlerinde                                                              % 80’ine
Tekabül eden miktarı emekli keseneğine ve kurum karşılıklarına tabi tutulur.
Md.2 Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer,geçmişe ait maaş farkları ödenmez.
Md.3 Bu kararı bakanlar kurulu yürütür.


3.T E M S İ L   T A Z M İ N A T I

2000 yılında sadece general ve amirallere ödenen 2002 yılında ise yarbay ve albaylara ve bazı kamu görevlilerine  ödenmeye başlanan temsil tazminatı  yasanın özüne aykırı olarak diğer askeri personele ödenmemiş ve bu durum maaş dengelerini  bozduğu gibi küçük rütbeli personelin açlık sınırına yakın maaş alarak hayat idamesini güçleştirmiştir. 631 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye istinaden çıkarılan 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'nci maddesinin iptali için açılan dava sonucunda DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu kararın yasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.
KARAR GEREKÇESİ: 631 sayılı KHK 11'nci maddesinin sadece makam tazminatı alanlara değil en az 5 hizmet yılını dolduranlara da görev tazminatı ödenmesini hükme bağlamış olmasına rağmen çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararında “En az 5 hizmet yılını dolduran memurların yer almadığı” belirtilmiştir. Kararda ayrıca bütçe olanaklarının kısıtlı olmasının tazminat ödenmesi öngörülen personel arasında bir ayrıma gidilmesinin gerekmediği vurgulanmıştır.

TSK personeli arasında maaş hiyerarşisinin yeniden kurulması amacıyla Kd.Binbaşı-Binbaşı Asb.lıktan subay olan Kd.Yzb. ve Yüzbaşı, 2 Kad.Kd.Başçavuş ve Kd.Başçavuş rütbeleri 926 sayılı Askeri personel kanununun (V) sayılı makam tazminatı cetvelinde yer almaları ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve Temsil Tazminatı ödenmesi hakkındaki kanunun 5'nci Madde (a) fıkrasında yer alan “BKK ile belirlenecek olanlara” ibaresinin çıkarılarak tamamına verilmesi bir zorunluluktur. Bu hiyerarşik dengeyi koruyacak karşılıklı güven ve saygı duygularını güçlendirerek adaletin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

2002/3546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1'nci maddesinin iptali ile ortaya çıkan hukuki boşluğun doldurulması için çıkarılacak yeni kararnamede bu hususların dikkate alınarak hukuksuzluğun önlenmesi ve mağduriyetimin giderilmesinin teminini.

4.FİİLİ HİZMET ZAMMININ DERECELERE YANSITILMASI

Gerek 5434 sayılı kanun gerek 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunun 40 ncı maddesi ile Astsubaylara her 360 günlük fiili hizmetlerine karşılık ayrıca 90 gün de fiili hizmet zammı hakkı verilmekte ve bunun pirim karşılıkları yıllık olarak görev yapılan kurumlarca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fiili hizmet zam hakkım maaş bağlanma oranı ve emeklilik ikramiyesine yansıtıldığı halde aylık derecemde dikkate alınmamıştır.   Fiili hizmet zammı süremin aylık derece ve kadememin tespitinde dikkate alınarak  intibakım tespit edilen derece ve kademeden yapılmasını ve  emekli maaşımın buna göre  tahakkuk ettirilmesini.

Saygılarımla arz ederim.

Adı ve Soyadı  : T.C.Kimlik No   :
Sınıf ve Rütbe  :
İkamet Adresi  :LUTFEN PAYLASIN
Digg!Google!Facebook!Del.icio.us!Live!Technorati!Yahoo!

22-05-2010 21:14 EMEKLİ ASSUBAYLAR
22-05-2010 21:14. ..
Okunma Sayısı 2680    
Okuyucu yorumları (12)
Ortalama Üye Değerlendirmesi
   (0 Oylama)

Yazan beydili
13-06-2010 13:32,
 
...
Kendi irademiz, azmimiz ve mücadelemiz dışında; 
İhsan ve lütuf beklemek.  
Hamaset içinde gaflete kapılmak  
Bize hiçbir şey kazandırmayacaktır.  
Yasal demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmak, bu siteler ve TEMAD'lar sayesinde  
Hak arama konusunu doğru bir zeminde kurumsallaştırmak, sonuca varmak için önemlidir. Fakat bu da yetmeyecektir.  
Haklılığımızı külfette birlikte olduğumuz diğer rütbeden askerlere dahi anlatamamışken nasıl kamuoyu oluşturup hakkımızı alacağımızı iyi değerlendirmeliyiz. 
Kendimizi ifade ederken yetki, sorumluluk, statü farkı olmasına rağmen aynı meslek grubu içinde bulunan subaylarla ilgili örneklemeler ve üslubun iyi kullanılması art niyetli kişilerin olumsuz yorumlarını engelleyecektir. Kaldı ki bizim hiçbir meslek, zümre, kurum veya kuruluşla meselemiz yoktur.  
Yukarıda sıralanan verilmeyiş nedeni ahlak, akıl, vijdan, hukukla izah edilemeyecek meselelerimizin çözülmesidir. 
Anlaşılan o ki, haklısınız deyip bu hakkı yetkileri varken vermeyenlere; yasal alanda, iletişim kanallarının tümünü kullanarak, her platform ve zeminde, toplu veya bireysel pozitif şekilde kimseyi suçlamadan ekonomik ve sosyal taleplerimizi anlatmalıyız. Bunu yaparken diğer aynı talepler için mücadele edenleri duymaz ve görmezden gelemeyiz. Görünüyor olmamız için görmemiz gerekir. Haklı olana destek olursak, onlar da bizi destekleyecektir. 
Dilin söyleyemediği, 
Kalemin yazamadığı, 
Resimlerin anlatamadığı, 
Sadece göğsünde yüreğinin, damarlara kan pompalamanın dışında bunları anlayan yürek taşıyanlara  iyiden, güzelden, doğrudan, insandan yana olan herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Saygılarımla. 
NOT:Dilekçeleri Çorlu'da topluyoruz.
 
 

Yazan ilker demirdaş
08-06-2010 22:25,
 
...
Saygıdeğer abilerim komutanlarım ben henüz daha emekli olmadım az bir zamanım kaldı.Sitedeki yorumları okudukça bazı şeyler kafama dank ediyor.Bizler halen daha havanda su dövüyoruz, TEMAD'ı eleştiriyoruz.Acaba o derneği eleştirmek yerine düzeltmek için çaba harcayabilir miyiz? Tekel işçileri kadar olamıyor muyuz hakkımızı arama konusunda? Uzm.Erb.ların emeklilik mücadelesinin 3' te birini versek büyük ihtimalle sorunlarımız çözülür. Madem TEMAD işlerliğini bazı nedenlerden dolayı yitirmiş.Neden devreden çıkaramıyoruz acaba?
 
 

Yazan Osman Ada
27-05-2010 00:27,
 
TEMAD yönetiminden umut yok
Site yönetimi yazının altına yaptığı açıklamada bu yazının TEMAD sitesi mesaj panosuna ve yönetime gönderildiğini bildirmiştir. Yine yazının başında da bu kampanyanın TEMAD tarafından organize edilmesi dilekçelerin toplu olarak TEMAD Gn.Bşk. başkanlığında bir ekiple elden Başbakanlığa teslim edilmesi istenmesine rağmen günler geçti TEMAD bu konuda ne mesajı yayınladı ne de teşkilatlarına bu konuyu bildirdi, bu çalışmayı akıl edemedikleri için mi komplekse girip destek vermiyorlar? Yoksa bu dilekçeler YUNAN Assubaylarının haklarını mı savunuyor ? Dava aç dersin açmazlar, açana laf yetiştirirler, haklarımızı savunun dersin masallarla toplumu oyalarlar sanallarla gündem değiştirirler; bu nasıl dernek, bu nasıl düşünce, bu nasıl yönetim, işte bu yüzden yıllardır üye sayısı yüzde yirmi civarında, büyük kısmı da lokallerden istifade etmek isteyen fahri üyeler, bunun mutlaka vebali olacaktır. 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ --------------YÖNETİCİ NOTU . 
Sayın Meslekdaşlarımız bu dilekçeler sizler tarafından herhangi bir makama gönderilmeyecek. TEMAD bu çalışmaya katılırsa dilekçeler TEMAD şubelerinde toplanacak, diğer arkadaşlarımıza dilekçelerin gönderileceği adres bildirilecektir. BU NEDENLE LÜTFEN DİLEKÇELERİ GÖNÜLLÜ ARKADAŞLARIMIZ TOPLAYIP MUHAFAZA ETSİNLER.
 
 

Yazan aslan81
25-05-2010 12:47,
 
...
Siteyi yeni ziyaret edenler için bu dilekçenin ne yapılacağı ve nereye teslim edileceği konusu muğlaktır,daha açık anlatılsın amacı ne, ne yapılacak, ne zaman nereye teslim edilecek!! Dilekçenin MSN adreslerine gönderilerek daha geniş kitlelere ulaşmasında daha yararlı olacaktır kanaatindeyim.
 
 

Yazan Ramazan TEKELİ
25-05-2010 11:27,
 
Farklı makamlarda dilekçe göndermeliyiz.
Değerli Ağabeyciğim, 
 
Dilekçe kampanyasını yürekten destekliyorum. Bakanlar Kurulunun yasal düzenlemeye ihtiyaç duymadan, KHK ile kısa sürede yapabileceklerini arkadaşlarımızın ikinci bir dilekçe ile de, Gnkur.Bşk.lığna ve MSB'lığına İadeli Taahhütlü olarak gönderebilmeleri için, daha önce mesaj panosounda yayınladığım dilekçe örneğini aşağıda yeniden yayınlıyorum. Bu çorbada benim de bir tuzum olsun diyerek gönderecek arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. 
 
 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA / MİLLİ SAVUNMA BAKANLĞINA  
 
1.05.01 2010 tarihinden geçerli olmak üzere kamuda 657 sayılı devlet memurları kapsamında görev yapan makam tazminatından yaralananlar hariç, Müdür ve Müdür yardımcılarının maaşlarına Aralık 2009 ayında yapılan 287 TL ek ödeme oranları % 100 artırılarak, maaşlara 541 TL yansıtılmıştır. Bu artıştan ve Mart 2006 yılında MİT ve emniyet hizmetleri sınıfı ile çarşı ve mahalle bekçilerinden, makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara verilen 100 TL ek ödemeden, 926 TSK personelinden de makam tazminatı ödenmesine hak kazanmamış Subay / Astsubay ve emeklileri yararlandırılmamıştır. 6 yıldır yargı mensuplarının maaşlarına yapılan artışları da dikkate aldığında TSK mensuplarının diğer kamu mensuplarına oranla maaşları düşük seviyede kaldığı açıktır. Yargı, emniyet ve diğer kamu mensupları ile TSK mensupları için 2000 yılı temel alındığında maaş dengesinin TSK mensupları, özellikle Yarbaydan küçük rütbeli Subay / Astsubaylar aleyhine bozulduğu hesap uzmanlarımızın yapacağı hesaplarda da görülecektir. Örnek vermek gerekirse; Daha önceki yıllarda Astsubay Çavuştan düşük maaş alan yeni mezun polis memuru bugün itibariyle 1980 TL, yeni mezun Astsubay Çavuş 1618 TL ücret almaktadır. 
 
2. 57. Hükümet döneminde çıkarılan 631 sayılı KHK ile verilen görev tazminatı TSK içine Yarbay ile küçük rütbeli subay ve Astsubaylar aleyhine maaş farklığı bozulmuş, ancak 8 yıla yakın bir süre geçmesine karşılık hala bu fark kapatılamamıştır. Görev tazminatı almayan Yarbay rütbesinden küçük Kıdemli Binbaşı, II Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Kıdemli Başçavuş ve emeklilerine verilmesi için, Sn.Gnkur. Bşk.ımızın, Gnkur. II Bşk Olduğu dönemde Başbakanlığa yazmış olduğu yazıda da hatırlanacağı üzere bir sonuç alınmamış ve bu açık genel olarak TSK mensuplarında olduğu kadar daha çok Yarbay rütbesinden küçük subay ve astsubaylar aleyhinde daha da derinleşmiştir. 
 
3.Yukarıda bahsedilen maaş artışlarının yapılmaması kamuda çalışan doktorlarla, TSK de çalışan doktorlarla aleyhine ücret dengesinin bozulduğunu biliyoruz. Bunun dışında başarılı öğrenciler maaş getirisi yüksek meslek guruplarını tercih ettiklerinden, TSK da Gata, Harp Okulu ve Astsubay Meslek yüksek okulları kontenjanlarını düşük puanlı öğrencilerle tamamlamak durumunda kalındığı açıktır.  
 
TALEBİM; 
 
57.Hükümet döneminde 10.01.2002 gün ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan 631 sayılı kanun KHK'den yaralanmayan, 926 sayılı TSK personel Kanuna tabi Yarbay rütbesinden küçük Kıdemli Binbaşı, II Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Kıdemli Başçavuş ve emeklilerine, 05 Ocak 2010 tarihinde kamuda Müdür ve Müdür yardımcılarına verilen ek ödemeler ile Mart 2006 yılında MİT ve emniyet hizmetleri sınıfı ile çarşı ve mahalle bekçilerinden, makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara verilen 100 TL tutarında Astsubay ve emeklilerine de yansıtılacak şekilde verilmesini arz ve talep ederim. 25.05.2010 
 
Ramazan TEKELİ 
( E ) Ord. Kd.Bçvş.(76) 
ADRESİM : 
______________________________ ______________________________ ____________________ 
YÖNETİCİ NOTU : Dilekçemizde temsil tazminatı talebimizi ilettiğimiz için bu tazminatı alamayanlardan bazı kamu görevlilerine denge tazminatı olarak ödenen Sn.Ramazan TEKELİ'nin dilekçe ile talep ettiği 100TL. konusu yazılmamıştır. 
BU KONUDA FERDİ OLARAK SN. TEKELİNİN DİLEKÇESİNİN İLGİLİ MAKAMLARA GÖNDERİLMESİNDE YARAR VARDIR.
 
 

Yazan Hüseyin SAVCI
24-05-2010 16:52,
 
...
Sorunlarımızın adım adım bir yerlere taşınması asıl amaç... 
Dünden bu güne gösterilen çabalarla rahatsızlığımızı, sıkıntılarımızı önce kendi toplumumuza, sonra da Genelkurmay'dan TBMM'ye duyurduk, duyurmaya çabalıyoruz. Bir başka amacımız ise bu toplumsal mücadelede Yasal derneğimizin de yer alması, yönetimi de bu mücadelenin içine çekebilmek. Gerçi durum biraz tersine görünüyor, bizi sürükleyenin TEMAD Yönetimi olması gerekirken, biz TEMAD Yönetimini mücadelenin içine sürüklemeye çalışıyoruz, asla kapris yapmadan, alınganlık göstermeden...  
Çünkü amacımız kişisel değil, toplumsal... 
Çünkü beklentimiz şahsımız adına değil, toplum adına... 
Çünkü Yönetimlerin geçici, tüzel kişiliklerin kalıcı olduğu inancına sahibiz... 
Bundan bir şey çıkmaz diyen arkadaşlar; bu sitenin çabaları sayesinde Sayın UMUR TALU emekli Generallerin karşısında dimdik duruyordu ve bizi savunuyordu.  
Bu az şey mi? 
Başarıya önce siz inanacaksınız...Kendinize önce siz saygı duyacaksınız ki, size inanılsın, size saygı duyulsun! 
Bir A4 kağıdı, bir imza...  
Çok mu zor? Ne kaybederiz?
 
 

Yazan ibrahim üstünkaya
24-05-2010 14:05,
 
....
Dilekçe çıktısından çoğaltarak görev kabul ettiğim imza kampanyasına çevremdeki arkadaşlarımla başlamış bulunuyorum,istendiğinde ulaştırmak üzere muhafaza ediyorum.Emeği geçenlere şükranlarımı sunarım.
 
 

Yazan AHMET OZTAS
24-05-2010 12:10,
 
KAMPANYAYA DESTEK
1977 mezunu Astsubaylar olarak ve Antalya' da yaşayan ulaşabildiğimiz kadar fazla meslektaşımıza bu imzaların atılmasında yardımcı olacağız.Bu dilekçenin hazırlanmasında ve destekte bulunanalara şukran borçluyum. Saygılarımla.
 
 

Yazan erhan1977
24-05-2010 11:15,
 
imza kampanyası
Değerli site yöneticilerinin büyük emek ve zaman harcayarak hazırladıkları bu imza kampanyasına şahsım ve çevremdeki arkadaşlarımı ikna ederek destek olacağım. 
Daha önce de yapılan ve sonuç alınmayan imza kampanyaları başarı elde edene kadar devam etmelidir. 
Değerli site yönetiminin TEMAD önderliğine sunduğu ve TEMAD'ı dışlamadan haklarımızın alınmasında ilk adımı attığı bu kampanyanın başarıya ulaşması için hep birlikte tüm meslektaşlarımın katılmını bekliyorum,saygılarımla.
 
 

Yazan ÇETİN1982
23-05-2010 23:21,
 
BAŞBAKANLIĞA DİLEKÇE
Dilekçeden yeteri kadar çoğaltarak Karabağlar Temad Şubesi ve çevremde Temad üyesi olmayan meslektaşlarımıza imzalatmayı kendime görev edindim, dilekçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Biz dilekçeleri gönderelim Başbakanlık ister gereğini yapsın isterse yapmasın " İSTEYENİN BİR YÜZÜ, VERMEYENİN İKİ YÜZÜ KARAYMIŞ "
 
 

Yazan Bizdenbiri
23-05-2010 18:33,
 
ÇÖZÜM OLACAK MI??
Bu ve benzeri dilekçeleri ve fax'ları bilmem kaç defadır gönderip duruyoruz ilgili makamlara...Emeğinize müteşekkirim;ama bu girişimlerin,bizi bu zamana kadar önemsemeyen makamlarca bir kez daha çöpe gönderileceğini düşünüyorum..Eee,çözüm ne?diyenlere "HUKUK VE MAHKEME"diyorum.Bireysel veya toplumsal.. 
 
Kalın sağlıcakla.. 
------------------------------ - 
 
YÖNETİCİ NOTU 
 
Sayın meslektaşım 
Sorunlarımızı sağır sultana duyursak da mücadelemize hukuk dahil her platformda devam edeceğiz.
 
 

Yazan EMEKLİASSUBAY
23-05-2010 18:30,
 
AÇIKLAMA
1-Bu konunun yazımızda belirtildiği gibi TEMAD yönetimi tarafından organize edilmesi adına yazımız temad@temad.org adresinden TEMAD yönetimine ve 256359 onay koduyla TEMAD mesaj panosuna gönderilmiştir. 
2-Arkadaşlarımızdan bu dilekçeyi çoğaltarak bilgisi olmayan arkadaşlarımıza imzalatmaları ve ileride yapacağımız açıklamaya kadar dilekçeleri muhafaza etmelerini istirham ediyoruz. 
YÖNETİCİ
 
 
Sadece kayitli kullanicilar bir Makaleyi yorumlayabilir. Lütfen ücretsiz üye olun veya giriş yapın.
< Önceki   Sonraki >